جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به همراه SSVR در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم تکاملی ایمنی

نویسندگانسید عباس طاهر-اکرم شاهقلیان قهفرخی
تاریخ انتشار۲۰۱۴-۴-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
نمایه نشریهSCOPUS ,ISC

چکیده مقاله

در این مقاله به تعیینمکان و سایز بهینه منابع تولید پراکنده و SSVRبا استفاده از الگوریتم تکاملی سیستم ایمنی در شبکه‌های توزیع پرداخته می‌شود. تابع هدف پیشنهاد شده جهت این جایابیشامل هزینه‌های سرمایه‌گذاریو سود ناشی از کاهش تلفات بوده، همچنین شامل شاخص‌های کیفیت توان که نشان‌دهنده وضعیت ولتاژ، جریان، تلفات توان اکتیو و راکتیو می‌باشد.به منظور بررسی نتایج شبیه‌سازی دو شبکه توزیع نمونه استاندارد 33 و 69 باسه IEEE در نظر گرفته شدهاست. با این جایابیو تعیین اندازه بهینه ظرفیت منابع تولید پراکنده و SSVR در دو شبکه تحت مطالعه، تلفات سیستم بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و پروفیل ولتاژ نیز در باس‌های مختلف شبکه‌ها بهبود می‌یابد. همچنین بعد از طی مدت زمان معینی حدود 7 سال سود حاصل از کاهش تلفات بیش از هزینه سرمایه‌گذاری با در نظرگرفتن نرخ تورم و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خواهد بود.