بررسی اقتصادی کولرهای آبی با وجود موتورهای الکتریکی سه فاز بهمراه اینورتر

نویسندگاناحسان بلور کاشانی-سید عباس طاهر
تاریخ انتشار۲۰۱۴-۱-۰۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نمایه نشریهISC ,SID ,IranMedex

چکیده مقاله

اهمیت موضوع صرفه جویی در انرژی و سهم گسترده بارهای موتوری در وسائل خان گی و همچنین افزایش بهای حامل های انرژی ، لزوم استفاده از فناوری در بهینه سازی مصرف انرژی را پررنگ تر نموده است . در این مطالعه ، به بررسی کولرهای آبی بهمراه موتور سه فاز و اینورتر با استفاده از برق تک فاز شهری در یک بازه زمانی مشخص و اقلیم آب و هوایی گرم و خش ک که بیشترین مصرف کننده کولرهای آبی هستند، پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد استفاده از راه انداز نرم که باعث کاهش استرس مکانیکی بر روی قطعات می گردد، کاهش تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال را نیز به وجود می آورد. نهایتا در کمتر از دو سال سرمایه اولیه ب رگشته و به میزان قابل توجهی کاهش مصرف انرژی را برای مصرف کننده در پی دارد.