طراحی کنترل کننده Fuzzy – PID بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری جهت کنترل سیستم AVR

نویسندگانصابر فلاحتی علی ابادی-سید عباس طاهر-مسعود حاجی اکبری فینی
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۳-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

در این مقاله به روش جدیدی برای کنترل سیستم - AVR پرداخته شده است. در این روش از کنترل کننده Fuzzy-PID برای کنتررل سیسرتم AVR استفاده شده بطوریکه این کنترل کننده دارای چهار پارامتر می باشد که برای تعیین آنها از روش بهینه سازی و الگوریتم رقابت استعماری که بره دلیل سرعت و دقت بالا مورد توجه محققین قرار گرفته، استفاده شده است. با استفاده از این کنترل کننده می توان سیستم را به طور موثرتری کنترل نمود. برای نشان دادن کارایی کنترل کننده پیشنهادی، شبیه سازی هایی در محیط برنامه MATLAB انجام شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصرل از کنترل کننده های FOPID و PID مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها کارایی کنترل کننده پیشنهادی را نشان می دهند.