مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی (با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)سیدعباس سیدی آرانیمجله علمی – پژوهشی حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1399-03-04
۲سازماندهی موسسات حقوقی در پرتوی موضوع فعالیت (با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)سیدعباس سیدی آرانیمجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران1398-12-17
۳نقش آفرینی قاعده حل تعارض به پشتیبانی روشهای حل تعارض (با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)سیدعباس سیدی آرانیفصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب1398-11-17
۴سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آنسیدعباس سیدی آرانیفصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران1398-05-20
۵مقایسه تطبیقی شرکت نسبی در حقوق ایران با شرکت مدنی در حقوق فرانسهسیدعباس سیدی آرانیمجله علمی –پژوهشی حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1397-12-25
۶اختلاط بین مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایرانسیدعباس سیدی آرانیمجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران1393-04-17
۷نقش دفتریار دفتر اسناد رسمی در سایه عناوین متضادسیدعباس سیدی آرانیمجله حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران1394-09-20
۸سازمان نهاد سردفتری در ایرانسیدعباس سیدی آرانیمجله حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران1394-07-19
۹اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایرانسیدعباس سیدی آرانیمجله حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران1393-05-20
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.