محسن شاطریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶جغرافیای انسانیشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰جغرافیای انسانیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آمایش سرزمینسوربن
دکتری۱۳۷۸جغرافیای انسانیسرجی پونتواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینعضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسمرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه

خوانسار

۱۳۷۱

۱۳۷۴

دانشگاه پیام نور

مدیر گروه جغرافیا

زاهدان

۱۳۸۰

۱۳۸۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

کاشان

۱۳۹۱

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاشان

۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

مهرماه ۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

اسفند ۱۳۹۲

تاکنون

دانشگاه کاشان

مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست

کاشان

تابستان ۱۳۹۳

تابستان ۱۳۹۶

دانشگاه کاشان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲-
آشنایی با منظر
فلسفه علم جغرافیا
مبانی جامعه‌شناسی گردشگری
--
۱۲-۱۴
روش تحقیق در برنامه‌ریزی شهری
دیدگاه‌ها و سیاست‌های فضایی در برنامه‌ریزی شهری
----
۱۴-۱۶-
جغرافیای جمعیت ایران
مردم‌شناسی
برنامه‌ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهری
---
۱۶-۱۸---
کارگاه برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
--
۱۸-۲۰------