محسن شاطریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶جغرافیای انسانیشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰جغرافیای انسانیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آمایش سرزمینسوربن
دکتری۱۳۷۸جغرافیای انسانیسرجی پونتواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینعضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسمرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه

خوانسار

۱۳۷۱

۱۳۷۴

دانشگاه پیام نور

مدیر گروه جغرافیا

زاهدان

۱۳۸۰

۱۳۸۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

کاشان

۱۳۹۱

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاشان

۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

مهرماه ۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

اسفند ۱۳۹۲

تاکنون

دانشگاه کاشان

مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست

کاشان

تابستان ۱۳۹۳

تابستان ۱۳۹۶

دانشگاه کاشان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
- -
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
روش تحقیق در برنامه‌ریزی شهری
مراجعه دانشجویی
جغرافیای جمعیت
- -
۱۲-۱۴
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
زیباسازی و مبلمان شهری
مراجعه دانشجویی
- -
۱۴-۱۶
برنامه‌ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهری
پژوهش و مطالعه
جلسات فرهنگی
پژوهش و مطالعه
- -
۱۶-۱۸
کارگاه آمایش شهری و منطقه‌ایی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -
۱۸-۲۰ - - - - - -