محسن شاطریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶جغرافیای انسانیشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰جغرافیای انسانیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آمایش سرزمینسوربن
دکتری۱۳۷۸جغرافیای انسانیسرجی پونتواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینعضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسمرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه

خوانسار

۱۳۷۱

۱۳۷۴

دانشگاه پیام نور

مدیر گروه جغرافیا

زاهدان

۱۳۸۰

۱۳۸۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

کاشان

۱۳۹۱

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاشان

۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

مهرماه ۱۳۹۲

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

کاشان

اسفند ۱۳۹۲

تاکنون

دانشگاه کاشان

مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست

کاشان

تابستان ۱۳۹۳

تابستان ۱۳۹۶

دانشگاه کاشان

ساعات حضور

برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: محسن شاطریان                                                  گروه آموزشی: جغرافیا و اکوتوریسم

دانشکده: منابع طبیعی و علوم زمین                                             تلفن داخلی: ۳۲۲۱

۸-۹:۳۰

۹:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۴-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۷

۱۷-۱۸:۳۰

شنبه

امور دانشکده

امور دانشکده

امور دانشکده

مطالعه و تحقیق

سکونتگاه های غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه

پاسخگویی به دانشجویان در واتساپ

یکشنبه

امور دانشکده

شورای گروه

پاسخگویی به دانشجویان با تلفن

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

برنامه ریزی و توانمند سازی اجتماعات محلی شهری

دوشنبه

امور دانشکده

شورای دانشکده

هیات اجرایی جذب

شورای اداری دانشگاه

شورای اداری دانشگاه

سه شنبه

امور دانشکده

شورای مجله

امور دانشکده

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

چهارشنبه

امور دانشکده

امور دانشکده

پاسخگویی به دانشجویان با تلفن

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

پنجشنبه

shaterian@kashanu.ac.ir