مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱آسیب شناسی نظام آموزشی به مثابه مانع اصلی گفتمان الگوی اسلامی ایرانمحسن شاطریان,ولی بهرامیششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت2017-5-8
۲نقش رسانه در گذران اوقات فراغتمحسن شاطریان,شایسته معیریاولین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران2017-1-24
۳سنجش توسعه فیزیکی آتی شهر نطنز بوسیله مخاطرات ژئومورفیکی با استفاده از مدل AHPمحسن شاطریان,رعنا قنبریاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-1-18
۴پهنه بندی توسعه فیزیکی سکونتگاه های شهری با تاکید بر فرآیندها و فرم های ژئومورفیک (مطالعه موردی: شهر خمین)محسن شاطریان,نسترن خلجیاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-1-18
۵رویکردهای نوین در توسعه پایدار شهری گامی به سوی جهانی شدن شهرهانسترن خلجی,محسن شاطریاناولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-1-18
۶نگاهی جامعه شناختی بر نقش گذران اوقات فراغت در شکل گیری رفتارهای اجتماعی جوانانمحسن شاطریان,زهرا جعفریدومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و ممطالعات اجتماعی ایران2016-8-4
۷نقش سرمایه های اجتماعی در گذران اوقات فراغتمحسن شاطریان,خورشید محمدی باجی گوابرچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در روانشناسی و علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی2016-6-26
۸تبیین رابطه بین سکونتگاه های فقیرنشین و مشارکت اجتماعی و فرهنگیمحسن شاطریان,شایسته اسدی خانوکیهمایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار2016-5-4
۹بررسی جایگاه و معماری مساجد در شهرهای ایرانی- اسلامی )مطالعه موردی : شهر کاشانمحسن شاطریان,حسین گشول,وحیده برهمنهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران2016-3-3
۱۰رسانه مدرن و تاثیر بر سبک های گذران اوقات فراغتمحسن شاطریان,صبا منوچهری فر,احسان فرداصفهانیکنفرانس ملی دانش و فناوری روان شناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران2016-11-6
۱۱عوامل موثر بر نحوه گذران اوقات فراغتمحسن شاطریان,زهره حسینی ,سکینه هارونیاولین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی2016-11-4
۱۲برنامه ریزی و گزینش اوقات فراغت (بررسی نقش برنامه ریزی در نحوه گذران اوقات فراغت خانواده های شهر هشتگرد)محسن شاطریان,حمید روزباندومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های علوم فناوری2016-11-22
۱۳نقش برنامهریزی حملونقل شهری در کاهش ترافیک و آلودگیهای شهری)نمونه موردی: شهر اصفهانمحسن شاطریان,حسین گشول,مرتضی شریفی شیمنی,وحیده برهمندومین کنفرانس علمی - پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران2016-1-28
۱۴نقش آموزش شهروندی در تحقق توسعه پایدار شهریمحسن شاطریان,شیوا آقابزرگی زادهتوسعه پایدار شهری2015-7-29
۱۵بررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه تاریخی شهروندان در بافت های فرسوده (بافت حاجی در شهر همدان) با توجه به طرح های اخیر بهسازی و نوسازی در سیاست های شهری امروزمحسن نیازی,محسن شاطریان,سیما خزائیانهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری2015-4-29
۱۶تاثیر بافت های فرسوده بر آسیب های اجتماعی شهر کاشانمحسن شاطریان,شیوا آقابزرگی زادهبافت های فرسوده و تاریخی شهری، پالش ها و راهکارها2015-4-29
۱۷بررسی و تحلیل رابطه کیفیت زندگی شهروندان و میزان تمایل به مشارکت در بافت های کهن شهریمحسن شاطریان,دینا عباسی کسبی,امیر اشنوی,محمود گنجی پوربافت های فرسوده و تاریخی شهری، پالش ها و راهکارها2015-4-29
۱۸مطالعه و بررسی نگرش مردم شهر آران و بیدگل نسبت به مهاجران افغانی ساکن در بافتهای فرسودهمحسن شاطریان,اسما عسکری کویری,فاطمه فخریبافت های فرسوده و تاریخی شهری، پالش ها و راهکارها2015-4-29
۱۹نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهریمحسن شاطریان,ابوذر وفاییجغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار2015-2-19
۲۰سنجش میزان رضایتمندی مهاجران خارجی در ایران نمونه موردی مهاجران افغانی ساکن در آرلان و بیدگلمحسن شاطریان,امیر اشنویی,محمود گنجی پورکنفرانس بین المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست ها2015-10-27
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.