برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان معادلات دیفرانسیل عادی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مسائل مقدار مرزی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مسائل مقدار مرزی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آنالیز ریاضی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مسائل وارون
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مسائل وارون
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان معادلات دیفرانسیل عادی 2
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان معادلات دیفرانسیل عادی 2
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان معادلات دیفرانسیل عادی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان آنالیز ریاضی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان معادلات انتگرال معمولی و منفرد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان آنالیز مجانبی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان آنالیز مجانبی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان معادلات انتگرال معمولی و منفرد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آنالیز حقیقی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18
مکان برگزاری دانشکده علوم- کلاس 3
عنوان نظریه استورم-لیوویل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 16
مکان برگزاری ساختمان اسلامی- کلاس 225
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 14
مکان برگزاری ساختمان علوم- شنبه کلاس 3 ، دوشنبه کلاس 5
فایل پیوست اول طرح درس و فصل 1.pdf
فایل پیوست دوم فصل 2.pdf
فایل پیوست سوم فصل 3.pdf
توضیحات

میا‌ترم 8 نمره (فصل‌های 1و2و3)

پایان‌ترم 10 نمره (فصل‌های 4و5و6)

فعالیتهای کلاسی 2 نمره

میان‌ترم معادلات دیفرانسیل: چهارشنبه 13 اردیبهشت ساعت 13-15

عنوان آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 11
مکان برگزاری کلاس 5 ساختمان علوم
منابع

1- روشهای آنالیز حقیقی، ریچارد گولدبرگ، ترجمه دکتر پورعبدالله‌نژاد و دکتر نشوادیان، انتشارات دانشگاه تهران

2- اصول آنالیز ریاضی، والتر رودین، ترجمه دکتر عالم‌زاده

3- آنالیز ریاضی، تام م. آپوستل، ترجمه دکتر عالم‌زاده

عنوان معادلات انتگرال
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 17
مکان برگزاری یکشنبه کلاس 224 ساختمان اسلامی- سه‌شنبه کلاس 3 ساختمان علوم
منابع

1- P. J. Collins, Differential and Integral Equations, Oxford University Press Inc., New York, 2006.

2- M. Rahman , Integral Equations and their Applications, WIT press, Boston, 2007.

3- R. Kress, Linear Integral Equations, Springer-Verlag, Berlin, 2014.

عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 8
مکان برگزاری کلاس 219 ساختمان اسلامی
منابع
  • معادلات دیفرانسیل و کاربرد‌های آن، تألیف دکتر اصغر کرایه‌چیان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
  • معادلات دیفرانسیل، تألیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
عنوان نظریه استورم-لیوویل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 9:30
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 8
منابع
  • معادلات دیفرانسیل و کاربرد‌های آن، تألیف دکتر اصغر کرایه‌چیان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
  • معادلات دیفرانسیل، تألیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
عنوان آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 15:30
منابع

1- روشهای آنالیز حقیقی، ریچارد گولدبرگ، ترجمه دکتر پورعبدالله‌نژاد و دکتر نشوادیان، انتشارات دانشگاه تهران.

2- اصول آنالیز ریاضی، والتر رودین، ترجمه دکتر عالم‌زاده.

3- آنالیز ریاضی، تام م. آپوستل، ترجمه دکتر عالم‌زاده.

عنوان آنالیز حقیقی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 15:30
منابع

1- روح‌الله جهانی‌پور، نظریۀ مقدماتی اندازه و انتگرال، انتشارات فاطمی، 1394.

2- والتر رودین، آنالیز حقیقی و مختلط، ترجمۀ دکتر علی‌اکبر عالم‌زاده، انتشارات مبتکران.

عنوان آنالیز حقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 9:30
منابع

1- روح‌الله جهانی‌پور، نظریۀ مقدماتی اندازه و انتگرال، انتشارات فاطمی، 1394.

2- والتر رودین، آنالیز حقیقی و مختلط، ترجمۀ دکتر علی‌اکبر عالم‌زاده، انتشارات مبتکران.

عنوان مبانی آنالیز ریاضی (گروه ۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 11
منابع

1- رابرت ج. بارتل و دانلد شربرت، آشنایی با آنالیز حقیقی، ترجمۀ دکتر طاهر قاسمی و دکتر حکیمه ماهیار

2- راسل گوردون، مبانی آنالیز ریاضی، ترجمۀ ارشک حمیدی

عنوان معادلات دیفرانسیل (گروه ۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 8
منابع
  1. معادلات دیفرانسیل و کاربرد‌های آن، تألیف دکتر اصغر کرایه‌چیان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
  2. معادلات دیفرانسیل، تألیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
عنوان مبانی آنالیز ریاضی گروه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11
عنوان معادلات دیفرانسیل گروه ۹ مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15:30
عنوان معادلات دیفرانسیل گروه ۳ فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18:30
عنوان معادلات دیفرانسیل گروه ۲ ریاضی و فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 17
عنوان نظریه استورم-لیوویل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 9:30-11
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 تا 18:30
فایل پیوست اول جزوه فصل چهارم مبانی آنالیز ریاضی.pdf
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری روزهای شنبه و سه شنبه
فایل پیوست اول جزوه معادلات- فایل فشرده .pdf
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 14-16
مکان برگزاری شنبه: ساختمان اسلامی، کلاس 110 دوشنبه: ساختمان علوم، کلاس 6
منابع

جهت کسب اطلاعات کامل درباره سرفصلها، منابع، آزمونها و تمرینات تکمیلی، به لینک زیر مراجعه کنید:

https://math.kashanu.ac.ir/fa/page/1813/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

فایل پیوست اول سوال پایانترم معادلات.pdf
فایل پیوست دوم نکات بسیار مهم پیرامون آزمون پایانترم معادلات دیفرانسیل.pdf
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری شنبه: ساختمان اسلامی، کلاس 120 دوشنبه: ساختمان اسلامی، کلاس 130
منابع

جهت کسب اطلاعات کامل درباره سرفصلها، منابع، آزمونها و تمرینات تکمیلی، به لینک زیر مراجعه کنید:

https://math.kashanu.ac.ir/fa/page/1813/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

 

فایل پیوست اول سوال پایانترم معادلات.pdf
فایل پیوست دوم نکات بسیار مهم پیرامون آزمون پایانترم معادلات دیفرانسیل.pdf
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه‌ ساعت 10-12
مکان برگزاری دانشکده علوم، کلاس 5
منابع

1- آشنایی با آنالیز حقیقی، تالیف رابرت ج. بارتل و دانلد شربت، ترجمه دکتر طاهر قاسمی و دکتر حکیمه ماهیار، انتشارات مبتکران

2- مبانی آنالیز ریاضی، تالیف راسل گوردون، ترجمه ارشک حمیدی، نشر علوم ریاضی ره‌آورد (وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی)

فایل پیوست اول تمرينات فصل اول مباني آناليز.pdf
عنوان معادلات انتگرال
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 10-12
مکان برگزاری دانشکده علوم- کلاس 31
منابع

1- P. J. Collins, Differential and Integral Equations, Oxford University Press Inc., New York, 2006.

2- M. Rahman , Integral Equations and their Applications, WIT press, Boston, 2007.

3- R. Kress, Linear Integral Equations, Springer-Verlag, Berlin, 1989.

عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 16-18
مکان برگزاری ساختمان اسلامی- کلاس 218
منابع

1- معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آنها، دکتر کرایه‌چیان

2- معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آنها، دکتر نیکوکار

عنوان آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و سه‌شنبه‌ ساعت 18-20
مکان برگزاری دانشکده ریاضی- کلاس 5
منابع

روشهای آنالیز حقیقی، ریچارد گولدبرگ

عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 18-20
مکان برگزاری دانشکده علوم
فایل پیوست اول برنامه نیمسال دوم تحصيلي 97-98.pdf
عنوان آنالیز حقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری ساختمان علوم
فایل پیوست اول برنامه نیمسال دوم تحصيلي 97-98.pdf
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری گروه 7، یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 10-12
مکان برگزاری ساختمان اسلامی
فایل پیوست اول برنامه نیمسال دوم تحصيلي 97-98.pdf
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری گروه 1، شنبه و دوشنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری ساختمان اسلامی
فایل پیوست اول برنامه نیمسال دوم تحصيلي 97-98.pdf