محمدرضا تمنائی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیروان شناسی

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی روان شناسی از سال 1400
 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
روان‌شناسی تحولی 1 ۹-۸
روان‌شناسی تربیتی ۹-۸
تحول شخصیت و نقد و بررسی دیدگاه‌ها ۹-۸
- -
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شورای دانشکده/پژوهشکده
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۲-۱۴ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۴-۱۳
روان‌شناسی تربیتی ۱۳-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۴-۱۳
- -
۱۴-۱۶ -
راهنمایی و مشاوره ۱۵-۱۴
راهنمایی و مشاوره ۱۵-۱۴
نظریه‌های رشد ۱۵-۱۴
- -
۱۶-۱۸ -
راهنمایی و مشاوره ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
روان‌شناسی شخصیت پیشرفته ۱۷-۱۶
- -
۱۸-۲۰ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- - -