محمدرضا تمنائی فر

برنامه کاری هفتگی

 

برنامه هفتگی دکتر محمدرضا تمنایی فر (نیمسال دوم 1402-1401)

ساعات

ایام

10-8

11:30-10

14-12.30

16-14

18-16

شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

راهنمایی دانشجو

یکشنبه

راهنمایی دانشجو

جلسه دانشکده/ راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

کلاس

راهنمایی دانشجو

دوشنبه

کلاس

کلاس

راهنمایی دانشجو

کلاس

راهنمایی دانشجو

سه شنبه

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

چهار شنبه

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

برای مشاوره حضوری، از قبل هماهنگی بعمل آورید