محمدرضا تمنائی فر

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی دکتر محمدرضا تمنایی فر (نیمسال اول1402- 1401)

جهت راهنمایی و ملاقات حضوری، از قبل هماهنگی به عمل آورید.

ساعات

ایام

9:30-۸

۱1-9:30

12:30-11

۱۴-13

۱۶-۱۴

شنبه

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

یکشنبه

راهنمایی دانشجو

جلسه شورا / راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

کلاس

دوشنبه

کلاس

کلاس

کلاس

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

سه شنبه

کلاس

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو