محمدرضا تمنائی فر

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی دکتر محمدرضا تمنایی فر (نیمسال دوم 1401-1400)

ساعات

ایام

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

16-۱۴

۱8-۱6

شنبه

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

یکشنبه

آسیب شناسی روانی2

جلسه دانشکده/ راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

روانشناسی تحولی1

دوشنبه

مشاوره و راهنمایی

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

سه شنبه

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

نظریه های شخصیت

روانشناسی رشد

چهارشنبه

راهنمایی دانشجو

راهنمایی دانشجو

برای ملاقات حضوری، از قبل هماهنگی به عمل آورید