برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان راهنمایی و مشاوره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان راهنمایی و مشاوره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان روان‌شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 13.5
عنوان راهنمایی و مشاوره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان روان‌شناسی شخصیت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان نظریه‌های رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان تحول شخصیت و نقد و بررسی دیدگاه‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان روان‌شناسی تحولی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان روان‌شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان نظریه‌های رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان نظریه‌های رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 17 تا 18.5
عنوان روان‌شناسی شخصیت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان روان‌شناسی شخصیت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان روان‌شناسی تحولی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان آسیب‌شناسی روانی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 13.5
عنوان پژوهش عملی - انفرادی در روان‌شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان روان‌شناسی شخصیت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 9.5