بررسی رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی و شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان

نویسندگانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
همایشبیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۸-۱۷ - ۲۰۲۳-۰۸-۱۷
محل برگزاری همایش1 - بابل
ارائه به نام دانشگاهموسسه گروه علم آوران دانش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در قالب شبکه‌های اجتماعی تأثیرات عمیقی بر زندگی بشر به خصوص نوجوانان گذاشته است. شبکه‌های اجتماعی علاوه بر تأثیراتی که می‌توانند بر مهارتهای مختلف مثل مهارتهای ارتباطی و اجتماعی داشته باشند، می‌توانند نقش زیادی در مهارتهای یادگیری و امور تحصیلی و افزایش انگیزه‌های یادگیری نیز داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین شبکه‌های اجتماعی مجازی با شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم ناحیه 1 کرج (15749 نفر) در سال تحصیلی 1401 بودند که از این تعداد طبق فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 3۷۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ارزشیابی شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت (۱۹۹۹) و شبکه‌های اجتماعی مجردی (۱۳۹۳) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش رگرسیون چند متغییری و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان داد ضریب رگرسیون میزان استفاده و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی با شایستگی تحصیلی از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد (001/0p<). با توجه به نتایج پژوهش می‌توان اینگونه بیان کرد که شبکه‌های اجتماعی تأثیری انکار ناپذیر در نظام آموزشی دارند و حضور پررنگ دانش‌آموزان در این شبکه‌ها بر عملکرد تحصیلی آنان تأثیر می‌گذارد.

کلید واژه ها: شبکه‌های اجتماعی مجازی، شایستگی تحصیلی، دانش‌آموزان