رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی با مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان

نویسندگانمسعود کیانی,پریسا رنجبر,محمد رضا تمنائی فر
همایشبیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۸-۱۷ - ۲۰۲۳-۰۸-۱۷
محل برگزاری همایش1 - بابل
ارائه به نام دانشگاهموسسه گروه علم آوران دانش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

یکی از ابزارهای نوین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌باشد که استفاده از آن در سال‌های اخیر با استقبال چشمگیری مواجه شده است. دانش‌آموزان نیز به طور فزاینده‌ای از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد و حفظ روابط اجتماعی، آموزش و یادگیری، تفریح و سرگرمی، کسب تجارب جدید و دسترسی آسان به اطلاعات استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم ناحیه 1 کرج (15749 نفر) در سال تحصیلی 1401 بودند که از این تعداد طبق فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 3۷۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سنجش مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) و شبکه‌های اجتماعی مجردی (۱۳۹۳) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش رگرسیون چند متغییری و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان داد ضریب رگرسیون میزان استفاده (001/0p<) و نوع استفاده (002/0p=) از شبکه‌های اجتماعی با مهارت‌های اجتماعی ازلحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان اینگونه بیان کرد که فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود.

کلید واژه ها: شبکه‌های اجتماعی مجازی، مهارت‌های اجتماعی، دانش‌آموزان.