زینب طلوعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زیست شناسی-جانوریدانشگاه خوارزمی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵زیست شناسی-سیستماتیک و اکولوژی گیاهیدانشگاه بوعلی سینا
دکترای تخصصی۱۳۹۱زیست شناسی-سیستماتیک گیاهیدانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی از مهر ۹۹

استاد مشاور انجمن بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان از مهر ۹۸ تا مهر ۹۹

استاد نمونه آموزشی سال ۹۸ و ۹۲

 

Year

Title of lesson

** Type of lesson (theory of Practical)

* Level

University

To

From

۲۰۰۷

۲۰۰۶

Botany- Plant Morphology and Taxonomy

Theory

Undergraduate

Bu-Ali۱:placename> Sina۱:placename> University۱:placetype>۱:place>

۲۰۱۳

۲۰۱۱

Plant systematics- Modern Taxonomy- Plant Taxonomy

Theory and Practical

Undergraduate and Graduate (MS. c)

Malayer University

Continue

۲۰۱۲

Ecology- Evolution-Plant Biology-Plant Biology Laboratory- Plant Development-Environment and Biotechnology-Molecular Biology Laboratory-Biodiversity and Systematics-

Theory and Practical

Undergraduate

University of Kashan

Botany- Bioinformatics-The Principles of Research and Technology-Biotechnology

Theory and Practical

Graduate

 

سیستماتیک گیاهی (گیاه شناسی)

اکولوژی گیاهی

فیلوژنی و ژنتیک جمعیت

بیوانفورماتیک

گیاهان دارویی

 

 

سوابق پژوهشی

عضویت در انجمن زیست شناسی ایران

عضویت در انجمن تنوع زیستی ایران

برنامه کاری هفتگی

برنامه نیمسال دوم  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی: زینب طلوعی                                     

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه با هماهنگی قبلی

ارتباط با دانشجو: ztoluei@kashanu.ac.ir و تماس تلفنی


پیام رسان فعال: واتساپ

داخلی: 2301

        ساعت

ایام هفته

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14:15:30

15:30-17

شنبه

مراجعه دانشجویی

مراجعه دانشجویی

اصول پژوهش و فناوری (ارشد)

امور اجرایی

جلسه گروه

امور پژوهشی

یکشنبه

تکوین در گیاهان و جانوران

مراجعه دانشجویی

مراجعه دانشجویی

امور پژوهشی

دوشنبه

امور پژوهشی

امور اجرایی

امور اجرایی

جلسه دانشکده

جلسات با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

امور پژوهشی

سه شنبه

آزمایشگاه زیست مولکولی

آزمایشگاه زیست مولکولی

امور پژوهشی

جلسات با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

امور پژوهشی

چهارشنبه

امور پژوهشی

آزمایشگاه زیست مولکولی

آزمایشگاه زیست مولکولی