برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اصول پژوهش و فناوری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 15:30
مکان برگزاری مجازی
عنوان زیست شناسی عمومی ۱ (علوم گیاهی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30
مکان برگزاری مجازی
عنوان آزمایشگاه علوم زیستی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهار شنبه 15:30
عنوان آزمایشگاه علوم زیستی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهار شنبه 17
عنوان تکوین در گیاهان و جانوران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 15:30