مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Genetic variation of Centaurea virgata Lamark in Iran using Scot markers.Ghasemi, E. - Toluei, Z.International Congress on the New Aspects of Applied Biology.11-12 July 2018
۲Determination of antioxidant activity of methanolic extract of Centaurea virgata Lamark.Ghasemi, E. - Toluei, Z.International Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Thechnology.11-12 September 2018
۳Antioxidant and antimicrobial activity of methanol extract of the Salvia reuterana Boiss.10- Masoudi Marghmaleki, R.-Toluei, Z. - Jookar Kashi, F.The 15th Iranian National Congress Biochemistry & 6th Internatoinal Congress Biochemistry & Molecular Biology25-28 August 2018
۴In-Vitro bioactivity of methanol extract of the Proveskia abrotanoides Kar.9- Masoudi Marghmaleki, R.- Toluei, Z. - Jookar Kashi, F.The 15th Iranian National Congress Biochemistry & 6th Internatoinal Congress Biochemistry & Molecular Biology25-28 August 2018
۵Antioxidant activity of methanol extract of the Scutellaria multicaulis Boiss.8- Masoudi Marghmaleki, R. - Toluei, Z.International Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology.11-12 September 2018
۶In-Vitro bioactivity of methanol extract of the Nepeta kotschyi var. persica (Boiss.) Jamzad.7- Masoudi Marghmaleki, R. - Toluei, Z.International Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology.11-12 September 2018
۷In vitro regeneration of shoots and ex vitro rooting of damask rose (Rosa damascena Mill.).6- Arefi Tork Abadi, M.- Hosseani Tafreshi, SA. - Toluei, Z.The first International Conference of Rosa damascena.3-5 November 2018
۸Morphological and essential oil characterization of different populations of Rosa damascena Mill. in Kashan.5- Arefi Tork Abadi, M.- Toluei, Z. - Hosseani Tafreshi, SA.The first International Conference of Rosa damascena.3-5 November 2018
۹بررسی خواص سیتوتوکسیسیته خانواده Solanaceae در درمان رده های مختلف سلولهای سرطانی.Aloosi Savad Koohi, Z. & Toluei, Z.3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran2019-09-01 - 2019-09-03
۱۰Determination of total phenolic content of methanolic extract of Centaurea virgata lamark.Ghasemi, E. and Toluei, Z.دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی2020-09-02 - 2020-09-02
۱۱Evaluation of anti-diabetic effects of SolanaceaeTorkian, M. & Toluei, Z.دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی2020-09-02 - 2020-09-02
۱۲بررسی اثرات ضددردی عصاره متانولی. Hyoscyamus senecionis Willd از تیره SolanaceaeAloosi Savad Koohi, Z., Toluei, Z. & Rashedinia, M.3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran2019-09-01 - 2019-09-03
۱۳Phylogenetic analysis of Trichodesma (Boraginaceae-Boraginoideae) based on ITS sequences data.Mahdian, M. & Toluei, Z3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran2019-09-01 - 2019-09-03
۱۴Molecular phylogeny of Trichodesma (Boraginaceae-Boraginoideae) based on trnL-F sequences data.Mahdian, M. & Toluei, Z3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran2019-09-01 - 2019-09-03
۱۵Total phenolic and flavonoid contents of methanolic extract from leaves of a native plant from MarivanDashtizadeh, Z., Jookar Kashi, F., Toluei, Z.2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materials.2019-03-13 - 2019-03-13
۱۶Antioxidant and cytotoxic activity of ethyl acetate extract from leaves of a native plant from MarivanDashtizadeh, Z., Jookar Kashi, F., Toluei, Z.2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materials.2019-03-13 - 2019-03-13
۱۷Phylogenetic analysis of Anchusa (Boraginaceae-Boraginoideae) Based on ITS Sequences from IranToluei A., Toluei Z & Ranjbar M.2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materials.2019-03-13 - 2019-03-13
۱۸The genetic variation of Anchusa L. genus (Boraginaceae) as medicinal plants from Iran based on trnL-F sequences data.Toluei A., Toluei Z & Ranjbar M.2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and medicinal materials.2019-03-13 - 2019-03-13
۱۹Morphological and essential oil characterization of different populations of Rosa damascena Mill. in Kashan.Arefi Tork Abadi, M., Toluei, Z. and Hosseani Tafreshi, SAThe first intenational conference of Rosa damascena2018-11-03 - 2018-11-05
۲۰In vitro regeneration of shoots and ex vitro rooting of damask rose (Rosa damascena Mill.).Arefi Tork Abadi, M., Hosseani Tafreshi, SA. and Toluei, Z.The first intenational conference of Rosa damascena2018-11-03 - 2018-11-05
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.