پایان نامه ها

تعداد بازدید:۳۸۶

پایان نامه ­های راهنمایی­ شده

 

شماره

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوتدگی دانشجو

تاریخ دفاع

1

مطالعه تنوع ژنتیکی گل محمدی با استفاده از نشانگر SCOT در شهرستان کاشان

محبوبه زواررضا

11/11/1395

2

تعیین ویژگی های مورفولوژیکی و اسانس جمعیت های مختلف گل محمدی در شهرستان کاشان و بهینه سازی شرایط کشت بافت جمعیت های برتر

مژگان عارفی ترک آبادی

19/6/1396

3

فیلوژنی مولکولی Moltkia Lehm.  و Anchusa L.، دو جنس از خانواده Boraginaceae  با استفاده از توالی نوکلئوتیدی ناحیه ITS از ژن ریبوزومی هسته-ای و ناحیه trnL-F از ژن کلروپلاستی در ایران

عادله طلوعی

28/11/1396

4

جداسازی و شناسایی آلکالوئیدهای گونهWilld.  Hyoscyamus senecionis و بررسی فعالیت­های ضدمیکروبی و ضداکسیدانی عصاره گیاه

 

معصومه نوروزی

30/11/1397

5

مطالعه‌ی تنوع ژنتیکی و ریخت­شناسی جمعیت­هایCentaurea virgata Lamark.  در ایران و بررسی فعالیت زیستی عصاره گیاه

الهه قاسمی

30/11/1397

6 بررسی مقایسه ای اسانس و عصاره ی متانولی پنج گونه از گیاهان خانواده نعناعیان از نظر ترکیب های تشکیل دهنده و فعالیت های ضد میکروبی، ضد اکسیدانی و ضد سرطانی رامین مسعودی مرغملکی 31/06/1398
7 بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد دردی اندام های مختلف گونه ی Hyoscyamus senecionis Willd. از تیره Solanaceae زهرا الوسی سوادکوهی 06/05/1399

 

پایان نامه­ های مشاوره ­شده

 

شماره

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوتدگی دانشجو

تاریخ دفاع

1

بررسی سازوکارهای مقاومت به خشکی در ریزجلبک   Dunaliella salina Teod  با اندازه گیری شاخص های فیزیولوژیکی

فاطمه تفویضی

3/11/1395

2

بررسی مقایسه‌ای چهار گونه از جنس مریم‌گلی از نظر ترکیب‌های موجود در اسانس، ارزیابی خواص ضدمیکروبی و ضداکسیدانی و اثر سمیت عصاره‌ها بر یاخته‌های Hela

مریم ایروانی

30/11/1395

3

بررسی بانک بذر خاک و ارتباط آن با پوشش گیاهی سطح زمین در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع قهرود کاشان

زینب سلیمانی نژاد

13/10/1396

4

بررسی فیتوشیمیایی دو گونه از پونه سا ( Nepeta ) تحت تاثیر ارتفاع (مطالعه موردی: منطقه کرسنک)

ندا سقائی دهکردی

7/9/1397

5 سنتز سبز نانوذرات نقره و مس از عصاره ی گیاه محلب (Prunus mahaleb L.) و بررسی فعالیت های زیستی آن ها زهرا دشتی زاده 07/07/1398