عبدالحمید بامنیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۳شیمی محضشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷شیمی آلیدانشگاه خوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۸۳شیمی آلیبوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان دانشکده شیمیهیئت علمی- استادرسمی قطعیتمام وقت۳۲