برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حدواسط های فعال و حالت برانگیخته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان شیمی آلی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی شیمی پلیمر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سنتز پلیمرها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش های سنتز ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سنتز نامتقارن ها
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان زبان تخصصی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی