مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱An environmental eco-friendly approach to the synthesis of azo dyes based on 2-naphthol using solid acid catalystعبد الحمید بامنیری,مریم آقامحمدصادقThe 27th Iranian confrerence on organic chemistry- Urmia University- 21-23 Aug- 20192019-08-21 - 2019-08-23
۲The first principle computational study for the comparison experimental and theoretical result for 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-trionesآوات(آرمان) طاهرپوربیست وهفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21 - 2019-08-23
۳Synthesis of some heterocyclic compounds bearing nitrogen atom using magnetite nanoparticles supported on γ-Al2O3/BF3/Fe3O4 under different conditionsمهناز محمودی فردچگنی,عبد الحمید بامنیریبیست وهفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21 - 2019-08-23
۴Synthesis of 3, 4- dihydropyrimidine-2-(1H)-ones (thiones) in the presence of an efficient and eco-friendly solid acid catalyst under different conditionsعبد الحمید بامنیری,الناز غفوریبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21 - 2019-08-23
۵One-Pot Synthesis of 1,4-Dihydropyridines via Hantzsch Reaction Using Nano-kaolin/BF3/Fe3O4 as a Green Catalyst under Solvent-Free Conditionsبی بی فاطمه میرجلیلی26th Iranian Seminar of Organic Chemistry2019-03-12 - 2019-03-14
۶Synthesis of Heterocyclic Compounds Bearing Nitrogen and Oxygen Atoms Using Nano-kaoline/BF3/Fe3O4 Based on Green Chemistry in Different Conditionsبی بی فاطمه میرجلیلی26th Iranian Seminar of Organic Chemistry2019-03-12 - 2019-03-14
۷Multicomponent synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via nano γ-Al2O3/TiCl4 as an effectual catalystعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,ریحانه عشقیThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۸One-pot solvent free synthesis of dihydropyrimidinones using nano γ-Al2O3/BF3 as an efficient catalystعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,اوات(ارمان)طاهرپور,مهناز محمودی فردچگنیThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۹Nano-gama-Al2O3.SbCl5; an efficient and heterogeneous solid acid for the synthesis of pyrroles at room temperatureعبد الحمید بامنیری,سپیده صالح,بی بی فاطمه میرجلیلیThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۰Design, synthesis and evaluation of linear and cyclic disulfide heptapeptides of Longicalycinin A as anticancer agentsعبد الحمید بامنیری,محمدرضا قلی بیکیان,محمدحسن هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلیThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۱Nano-Kaolin supported boron trifluoride as a novel solid acid for solvent-free synthesis of pyrroles at room temperatureعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,رضا محمدی پورThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۲An efficient four component one pot synthesis of tetra substituted imidazoles using SnCl4/γ-Al2O3 nano particles as a green catalyst under thermal conditionعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,شیدا خجسته خسروThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۳Eco-Friendly synthesis of quinoxalines using nano γ-Al2O3/BF3 as an efficient catalyst using grinding methodعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,سمیرا معین نجف ابادیThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۴Cytotoxicity investigation of linear and cyclic carnosine peptide analogues on cancerous MCF-7 cell lineعبد الحمید بامنیری,محمدرضا قلی بیکیان,محمدحسن هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلی4Th internatonal conference on recent innovation in chemistry and chemical engineering2017-7-14
۱۵Cytotoxicity effects of Carnosine peptide analogues on mitochondria Isolated from human Glioblastoma Multiformeعبد الحمید بامنیری,محمدرضا قلی بیکیان,محمدحسین هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلیاولین کنگره ملی پزوهش ونواوری درزیست فناوری2017-4-27
۱۶Synthesis, cytotoxic agents of Carnosine peptide analogues on mitochondria obtained from the liver of HCC ratsعبد الحمید بامنیری,محمدرضا قلی بیکیان,محمدحسین هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلیاولین کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری2017-4-27
۱۷Solid-phase synthesis of linear carnosine peptide analogue using Wang resinمحمدرضا قلی بیکیان,عبد الحمید بامنیری,محمدحسین هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلی19th iranian chemistry congress2017-2-20
۱۸Nano-gama-Al2O3.SbCl5; an efficient and heterogeneous solid acid for the synthesis of N-nitrosoamines at room temperatureسپیده صالح,عبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی19th iranian chemistry congress2017-2-20
۱۹Design, synthesis and evaluation of cyclic peptide analogues of Carnosine as anticancer agentsعبد الحمید بامنیری,محمدحسین هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلی,محمدرضا قلی بیکیانThe First Conference on the Development of Science and Chemical Industry Feb 1-2 20172017-2-1
۲۰Synthesis of cyclic peptide Longicalycinin A analogues by using solid resinعبد الحمید بامنیری,محمدحسین هوشدارتهرانی,بی بی فاطمه میرجلیلی,محمدرضا قلی بیکیانThe First Conference on the Development of Science and Chemical Industry Feb 1-2 20172017-2-1
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.