معرفی

پروفسور عبدالحمید بامنیری، استاد گروه شیمی آلیِ دانشکده شیمی دانشگاه کاشان، متولد 1337 آبادان.

برای دسترسی به صفحه Scopus اینجا کلیک کنید و برای مشاهده تحلیل Scopus  از تولیدات علمی ایشان اینجا کلیک کنید.

برای دسترسی به صفحه WOS اینجا کلیک کنید و برای مشاهده تحلیل WOS از تولیدات علمی ایشان اینجا کلیک کنید.