زمینه های پژوهشی

  1. سنتز ترکیبات آلی حاوی عناصر هترواتم های N , O
  2. سنتز و کاربرد نانوکاتالیست ها در تهیه ترکیبات آلی
  3.  مطالعه، استخراج و شناسایی ساختار ترکیبات موجود در گیاهان دارویی