پایان نامه ها

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله دکتری تخصصی

مقطع تحصیلی

 

نام دانشجو

تاریخ  دفاع

دانشگاه محل

تحصیل دانشجو

 

 

کارشناسی ارشد/

دکتری تخصصی/

اسامی

استادان راهنما

اسامی

استادان مشاور

1

بررسی برخی از واکنش های چندجزئی با استفاده از کاتالیست جامد نانوسیلیکا فسفریک اسید در شرایط دمایی مختلف و بدون حلال

 

*

صدیقه ناظمیان

19/3/1392

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

2

تهیه و تعیین ساختار تعدادی از رنگ های آزو بر پایه هسته دوست های گوناگون در حضور کاتالیزگر بوران تری فلوئورید مستقرشده روی نانوسیلیکاژل با استفاده از فناوری های نوین شیمی سبز

 

*

نعیمه مشتعل آرانی

28/11/1393

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

3

سنتز و شناسایی برخی از رنگ های آزو، استالها، آسیلالها، N-نیتروزوآمینها، تترا هیدروپیریدینها و 2-آزتینها با استفاده از کاتالیزگر اسید جامد تیتانیوم (IV) کلرید مستقرشده روی بستر نانوسیلیکاژل در شرایط سایشی و حرارتی

 

*

رضا ترازیان

28/11/1393

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

4

سنتز ترکیب های ناجور حلقه دارای نیتروژن و اکسیژن با استفاده از قلع ( IV ) کلرید مستقر شده روی نانوسیلیکاژل و نانوذرات مگنتیت تحت شرایط گوناگون

 

*

سارا فولادگر

11/8/1394

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

 

5

تهیه برخی ترکیب‌های ناجور حلقه اکسیژن‌دار و نیتروژن‌دار با استفاده از کاتالیزگر اسید جامد آنتیموان پنتا کلرید تثبیت شده بر روی نانوسیلیکاژل و بررسی فعالیت زیست شناختی آنها

 

*

حسن کرباسی زاده

بهمن 1394

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

6

طراحی، ساخت و شناسایی ساختار پپتیدهای خطی و حلقوی بر پایه لانجیکالیسینین A و کارنوزین و بررسی اثرات زیست شناختی آنها در سلولهای سرطانی برخی از اندامها

 

*

محمدرضا قلی‌بیکیان

25/11/1396

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

محمدحسن هشدار تهرانی

بی بی فاطمه میرجلیلی

7

تهیه و شناسایی برخی ترکیبهای باززنجیر و ناجورحلقه نیتروژن دار در حضور نانوذرات کائولن سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزگز ناهمگن بر پایه فناوری های نوین شیمی سبز در شرایط مختلف

 

*

ناهید یغمائیان مهابادی

19/2/1397

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

8

سنتز و شناسایی برخی از رنگ های آزو و ناجورحلقه های نیتروژن دار در حضور کاتالیزگر اسیدی جامد آنتیموان پنتاکلرید تثبیت شده بر نانوذرات گاماآلومینا در شرایط بدون حلال

 

*

سپیده صالح

9/3/1397

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

بی بی فاطمه میرجلیلی

 

9

کاربرد کاتالیزورهایی از جمله منیزیم هیدروژن سولفات، نانوتیتانیوم دی اکسید، بورتری فلوراید نشانده شده بر نانوسیلیکاژل در پیشبرد واکنشهای آلی

 

*

علی اکبری

12/11/1389

دانشگاه یزد

بی بی فاطمه میرجلیلی

عبدالحمید بامنیری

محمدعلی کریمی زارچی

10

استفاده از آلومینیوم هیدروژن سولفات و قلع تترا کلرید نشانده شده بر روی نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیست در پیشبرد واکنشهای تراکمی آلی و بررسی یک کاتالیست مناسب برای سنتز صنعتی پلی اتیلن ترفتالات

 

*

محمدعلی میرحسینی

13/7/1392

دانشگاه یزد

بی بی فاطمه میرجلیلی

عبدالحمید بامنیری

11

تهیه کاتالیزگرهای Bf3/nano-sawdust و nano-sawdust/ SnCl4و کاربرد آنها در محافظت گروههای عاملی الکل وامین وکربونیل وسنتز بعضی ازحلقه های هتروسیکل پنج عضوی

 

*

رضا زارع رشکوییه

13/12/1394

دانشگاه یزد

بی بی فاطمه میرجلیلی

عبدالحمید بامنیری

12

تهیه و کاربرد کاتالیست TiCl4/nanocellulose و فرمهای مغناطیسی آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل 6 عضوی

 

*

سارا آزاد

21/4/1396

دانشگاه یزد

بی بی فاطمه میرجلیلی

عبدالحمید بامنیری

 

13

1- بررسی اجزای تشکیل دهنده روغن اسانسی دو گیاه

Perovskia atriplicifolia

Benth.

و

Demavendia pastinacifolia

( Boiss & Hausskn ) .Pimenov

از منطقه کاشان

2- بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتری عصاره های متانولی دو گیاه

Perovskia atriplicifolia Benth.

و

Demavendia pastinacifolia

( Boiss & Hausskn ) .Pimenov

از منطقه کاشان

*

 

هاجر سیروس نجف آبادی

9/11/1387

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

1- عبدالرسول حقیر

 ابراهیم آبادی

2- حسین بتولی

 

14

سنتز یک جای ایمیدازولهای 5،4،2،1 چهار استخلافی با استفاده از نانوسیلیکاسولفوریک اسید تحت شرایط بدون حلال

*

 

محمود شریفی جندانی

10/4/1388

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

--------

15

سنتز آلکیل یا آریل-H14-دی بنزو[a,j] زانتنها با استفاده از نانوسیلیکا فسفریک اسید به عنوان کاتالیزگر اسیدی جامد در شرایط ملایم و بدون حلال

*

 

عباس عباسی جشوقانی

4/5/1388

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

--------

16

تهیه رنگهای آزو از طریق جفت شدن با

 1-نفتول و 2-نفتول با استفاده از رزین نانو سیلیکا فسفریک اسید در شرایط ملایم، ناهمگن، بدون حلال و در دمای اتاق

*

 

سارا فولادگر

8/7/1388

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

جواد صفایی قمی

17

سنتز برخی از مشتقات پیرازول با استفاده از هیدرازینها و β-دی کتونهای مختلف در حضور نانوسیلیکا فسفریک اسید به عنوان کاتالیزگر اسیدی جامد در شرایط ملایم و بدون حلال

*

 

سمیه خواجه طالخونچه

1/6/1389

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

--------

 

18

سنتز تک ظرفی ایمیدازولهای 5،4،2-سه استخلافی با استفاده از نانوسیلیکافسفریک اسید تحت شرایط بدون حلال

*

 

ناهید یغمائیان مهابادی

1/6/1389

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

--------

19

تهیه برخی از مشتقهای 4-استخلافی ایمیدازول با استفاده از نانوسیلیکافسفریک اسید به عنوان کاتالیزگر اسیدی جامد در شرایط ملایم و بدون حلال

*

 

راحله راحتی

26/1/1389

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

--------

20

سنتز تک ظرف ایمیدازولهای 5،4،2،1-چهار استخلافی با استفاده از نانوسیلیکا کلرید تحت شرایط بدون حلال

*

 

شمیم السادات مومن زاده

2/8/1390

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

--------

21

سنتز تک ظرفی ایمیدازولهای 5،4،2-سه استخلافی با استفاده از نانوسیلیکاکلرید تحت شرایط بدون حلال

*

 

سیما علوی

23/8/1390

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

22

تهیه رنگهای آزو از طریق جفت شدن با

 2-نفتول با استفاده از رزین نانو سیلیکا کلراید در شرایط سایشی و بدون حلال

*

 

الهام رجا

19/11/1390

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

23

سنتز تک ظرفی ایمیدازولهای 5،4،2-سه استخلافی با استفاده از آنتیموان پنتاکلراید مستقرشده روی نانوسیلیکاژل تحت شرایط بدون حلال

*

 

سحر روحانی

06/06/1391

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

24

تهیه نمکهای دی آزونیوم با استفاده از رزین نانو SbCl5/SiO2 در شرایط سایشی و بدون حلال در دمای اتاق و تهیه رنگهای آزو بر پایه 1-نفتول

*

 

سجاد رئیسی وانانی

27/06/1391

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

25

سنتز زانتنها با استفاده از رزین نانو SbCl5/SiO2 تحت شرایط حرارتی و بدون حلال

*

 

زهرا سادات اجتهد

27/06/1391

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

26

تهیه رنگهای آزو از طریق جفت شدن با

 2-نفتول با استفاده از بستر اسیدی آنتیموان پنتا کلراید مستقرشده روی نانوسیلیکاژل

*

 

محمد خلیلی

28/06/1391

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

27

سنتز بنزیمیدازولها بر پایه ارتوفنیلن دی آمین در حضور کاتالیزگر اسید جامد نانو سیلیکا فسفریک اسید در شرایط سایشی و حرارتی

*

 

شادی سرودی

21/07/1392

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

28

سنتز بنزوکسازولها بر پایه ارتو آمینو فنول در حضور کاتالیزگر جامد نانو سیلیکا فسفریک اسید در شرایط حرارتی و سایشی

*

 

زینب خانی آرانی

28/07/1392

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

29

نیترودارکردن و نیتروزودارکردن ترکیبهای آروماتیک با استفاده از پتاسیم نیترات و سدیم نیتریت در حضور کاتالیزگر ناهمگن نانوسیلیکا فسفریک اسید در شرایط حرارتی و سایشی

*

 

ناهید نجفی حاجیور

29/07/1392

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

30

سنتز بنزوتیازولها بر پایه ارتو آمینو تیوفنول در حضور کاتالیزگر جامد نانو سیلیکا فسفریک اسید در شرایط سایشی و حرارتی

*

 

اعظم خلیلی

30/07/1392

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

31

نیترودارکردن ترکیبهای آروماتیک با استفاده از پتاسیم نیترات در حضور کاتالیزگر ناهمگن نانو BF3/SiO2 در شرایط حرارتی و سایشی

*

 

هدا خلیلی

30/6/1393

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

32

واکنش نیتروزودارکردن ترکیبهای آروماتیک با استفاده از کاتالیزگر ناهمگن دوستدار محیط زیست نانو سیلیکا تری فلوروبوران در شرایط بدون حلال و سایشی

*

 

ریحانه گلی

30/6/1393

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

33

یک روش سبز و کارآمد برای واکنش

دی آزو دار کردن و جفت شدن دی آزو با استفاده از کاتالیزگر جامد اسیدی نانو BF3.SiO2 تحت شرایط ملایم

*

 

ناهید کرمانی

31/06/1393

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

34

سنتز یک جای ایمینها و بازهای شیف با استفاده از نانو BF3/SiO2 در شرایط حرارتی

*

 

اعظم حسینی منش

31/06/1393

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

35

ساخت ماده افزودنی به منظور کاهش نقطه ریزش سوخت دیزل در پالایشگاه اصفهان

*

 

حسن برومند

31/06/1393

دانشگاه کاشان

محمد رضا مزدیانفرد

عبدالحمید بامنیری

-------

36

سنتز بنزیمیدازولها با استفاده از ارتوفنیلن دی آمین و آلدهیدهای گوناگون در حضور کاتالیزگر اسیدی جامد نانو سیلیکا کلرید در دمای اتاق

*

 

راضیه قیصری نجف آبادی

26/05/1394

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

37

تهیه و شناسایی N-نیتروزوآمینها با استفاده از آمینهای نوع دوم و سدیم نیتریت در حضور قلع تترا کلرید تثبیت شده بر روی نانو ذرات گاما آلومینا به عنوان کاتالیزگز سبز ناهمگن جدید تحت شرایط سایشی و بدون حلال

*

 

محمد باریک لو

25/5/1395

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

38

تهیه تک ظرف استالهای حلقوی با استفاده از آلدهیدها و دی ال های مختلف در حضور بوران تری فلوئورید تثبیت شده بر روی سطح نانو ذرات گاما آلومینا به عنوان اسید جامد ناهمگن جدید براساس شیمی سبز در شرایط حرارتی و بدون حلال

*

 

سید محسن سجادی

25/5/1395

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

39

سنتز رنگ‌های آزو بر پایه 2-نفتول با استفاده از آمین های آروماتیک نوع اول در حضور نانوکاتالیزگر گاما=آلومینا/تیتانیوم تتراکلرید در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال

*

 

سید محمدحسین امیدوار

23/12/1395

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

40

تهیه مشتق های کینوکسالین در حضور نانوکاتالیزگر گاماآلومینا/تری فلوئورو بوران در شرایط گوناگون

*

 

سمیرا معین نجف آبادی

28/6/1396

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

41

N- نیتروزودار کردن آمینهای نوع دوم با استفاده از سدیم نیتریت در حضور کاتالیزگز اسیدی جامد نانو SnCl4/SiO2 در شرایط سایشی، بدون حلال و در دمای اتاق

*

 

حکیمه داوودی

29/6/1396

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

42

تهیه برخی مشتقهای 3و4-دی هیدرو پیریمیدین-2(1H )ان با استفاده از بتادی کتون و آلدهیدهای آروماتیک در حضور نانوکاتالیزگر گاماآلومینا/تیتانیوم تتراکلرید در شرایط بازروانی و تابش ریزموج

*

 

ریحانه عشقی

3/7/1396

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

43

تهیه چندجزئی و تک ظرف ایمیدازولهای 4،2،1و5-چهاراستخلافی با استفاده از قلع تتراکلرید تثبیت شده بر بستر نانو گاماآلومینا تحت شرایط حرارتی

*

 

شیدا خجسته خسرو

25/7/1396

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

44

تهیه برخی از مشتقهای دی هیدرو پریمیدین با استفاده از 1و8-دی آمینونفتالن و آلدهیدهای آروماتیک در حضور تیتانیوم تتراکلرید تثبیت شده بر روی نانو ذرات خاک اره به عنوان یک کاتالیزگر سبز تحت شرایط گوناگون

*

 

مائده دست مرد

19/6/1397

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

45

سنتز N-آریل پیروها با استفاده از دی کتون و آمین های نوع اول آروماتیک در حضور کاتالیزگر اسیدی بوران تری فلوئورید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکاژل در دمای اتاق در شرایط بدون حلال

*

 

غزل نظری

20/6/1397

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

46

طراحی، ساخت و شناسایی کاتالیزگر بور تری فلوئورید تثبیت شده بر نانوذرات خاک اره و استفاده از آن در سنتز آسیلال ها در شرایط حرارتی و بدون حلال

*

 

لیلا سادات میرجعفری

25/6/1397

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

47

کاربرد نانوکاتالیزگر سبز و قابل بازیافت قلع تتراکلرید تثبیت شده روی سیلیکاژل در سنتز رنگ‌های آزو بر پایه 2-نفتول تحت شرایط سایشی

*

 

مریم محمدی

17/7/1397

دانشگاه کاشان

عبدالحمید بامنیری

-------

 

48

استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبات فرار 3 رقم Stachys pilifera، Stachys setifera و Stachys spectabilis به سه روش تقطیر با آب-استخراج همزمان با حلال و با کمک نانو تیوب و بررسی خواص آنتی اکسیدانی،آنتی میکروبی اسانس آنها

*

 

رضا امینی رادپور

25/11/1389

دانشگاه لرستان

محمدهادی مشکوه السادات

عبدالحمید بامنیری

------

49

سنتز رنگهای آزو بر پایه α-نفتول و β-نفتول با استفاده از پریدیک اسید تثبیت شده بر روی نانوسیلیکاژل/سیلیکاژل مرطوب و پریدیک اسید تثبیت شده روی پلیمر در حضور نیتریت سدیم در شرایط ملایم

*

 

سید محمدرضا نظیفی

شهریورماه 1390

دانشگاه دامغان

عبدالحمید بامنیری

علیرضا پورعلی

------

50

سنتز مشتقات هتروسیکلی جدید بر پایه دی آزین‌ها و کینولین با استفاده از کاتالیزگر پالادیوم

 

*

شقایق سادات کاظمی

20/11/1395

دانشگاه صنعتی شاهرود

علی کیوانلو

حسین نصر اصفهانی

عبدالحمید بامنیری