تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر روی فاکتورهای رشد گیاه توت روباهی(Poterium sangosorba)

نویسندگانمریم پیرمحمدی بارده,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی
همایشاولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱-۳۰
محل برگزاری همایشمشهد
سطح همایشملی
چکیده مقالهتوت روباهی با نام علمی (Poterium sangosorba) متعلق به خانواده Rosaceae می باشد. این گونه درخاکهایی با رطوبت متوسط و زهکشی خوب در تمام تابستان رشد می کند و در زمستان مناطق گرم نیز همیشه سبز است. رشد روز افزون جمعیت جهان،همگام با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تأمین مواد غذائی از یک سو، و خشکسالی های پی در پی در سال های اخیر از سوی دیگر، موجب شده است که منابع موجود آب های شیرین سطحی دراکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره برداری خود برسد ودرنتیجه فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید..با توجه به کمبود منابع آب در بسیاری از مناطق کشور و افزایش حجم فاضلاب های شهری، استفاده مجدد از آنها اجتناب ناپذیر می باشد. دراین تحقیق اثر نسبت های مختلف آبیاری با پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر روی فاکتورهای رشد گیاه توت روباهی مورد ارزیابی قرار گرفته است.این آزمایش درشرایط گلخانه در16گلدان و درقالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 4تکرار دراداره آب فاضلاب