تغییر شاخص کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ درگیاه مریم‌گلی (Salvia virgate L.) تحت تأثیر تنش کم آبی

نویسندگانملیحه نصیری ده سرخی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,بابک بحرینی نژاد,رضا دهقانی بیدگلی,مجید قربانی
همایش4th international conference on environmental chalenges and denderlogy held in inestitute of caspian ecosystems. Sari Agricultural Science and Natural Resources. University of Sari. Iran
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۵-۱۴
محل برگزاری همایشساری
سطح همایشبین المللی
چکیده مقالهبه‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ و محتوای رنگدانه‌ای گیاه مریم‌گلی، آزمایشی در گلدان در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، انجام شد. رژیم آبیاری شامل: آبیاری پس از تخلیه 0، 25, 50 و 75 درصد رطوبت قابل‌استفاده در خاک که به ترتیب نمایانگر بدون تنش (0T)، تنش متوسط(25T)، تنش شدید (50T) و تنش بسیار شدید (75T) بود، در نظر گرفته شد. آب موجود در خاک به‌وسیلۀ وزن گلدان و منحنی رطوبتی خاک کنترل شد. نیتروژن به¬صورت کود اورۀ رقیق‌شده با ترکیب NH2)2 CO) به میزان مساوی (3/0 گرم در هر گلدان) به همۀ گلدان¬ها اضافه گردید. در این آزمایش، شاخص¬های رشد شامل وزن تر و خشک اندام¬های هوایی و ریشه، ارتفاع گیاه، طول برگ، مساحت برگ و تعداد برگ‌های نمایان شده اندازه‌گیری شدند. نتایج، مؤید کاهش شدید رشد گیاه مریم گلی ترکه ای( Salvia virgate) در برابر تنش خشکی بود. ضمن اینکه اعمال تنش خشکی در دو وضعیت آبیاری مطلوب و تیمار تخلیه 25 درصد رطوبت قابل‌دسترس خاک منجر به افزایش محتوای نسبی آب برگ گردید. از این آزمایش چنین استنباط شد که با افزایش تنش خشکی میزان کلروفیل برگ‌ها کاهش یافت.