تأثیرتنش رطوبتی برپارامترهای مورفولوژیک گیاه مریم گلی ترکه ای (Salvia virgata L.)

نویسندگانملیحه نصیری ده سرخی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی,بابک بحرینی نژاد
همایشاولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب »
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱-۳۰
محل برگزاری همایشمشهد
سطح همایشملی
چکیده مقالهمریم گلی ترکه ای ((Salvia virgate. L گیاهی است چندساله با توجه به این که ایران در یکی از مناطق خشک ونیمه خشک جهان واقع شده است، بررسی تنش خشکی در این گیاه از اولویت های تحقیقات کشور می باشد. بنابراین پژوهش حاضر در راستای تعیین رژیم مناسب برای کاشت و همچنین ارزیابی اثرات تنش آبی بر خصوصیات رشد مریم گلی ترکه ای اجراشد. مطالعه مورد نظر بصورت گلدانی و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار انجام شد. سطوح تیمارهای خشکی شامل: آبیاری پس از تخلیه 0، 25, 50و 75درصد رطوبت قابل استفاده در خاک که به ترتیب نمایانگر بدون تنش (T0)، تنش متوسط (25T) و تنش شدید (50 T) و تنش بسیار شدید (75 T) بود. بطور کلی در این آزمایش، افزایش شدت تنش باعث کاهش ارتفاع بوته ( به میزان 4%) ، کاهش سطح برگ (به میزان 28%)، کاهش عملکرد اندام هوایی(به میزان 39%) وریشه (به میزان 37% ) شد