بهره وری از رواناب های سطوح نفوذ ناپذیر ایجاد شده در پارکها جهت آبیاری تکمیلی فضای سبز شهری شهرستان کاشان

نویسندگانرضا دهقانی بیدگلی
همایشدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۷-۱۱
محل برگزاری همایششهرکرد
سطح همایشملی
چکیده مقالهبا توجه به کمبود بحران آب در سالهای اخیر استفاده از روانآب های سطوح نفوذناپذیر ایجاد شده در عملیات عمرانی احداث پارکها از راهکار های مناسب به منظور آبیاری تکمیلی فضای سبز شهری بشمار می آید که منجر به کاهش خسارت وارده بر فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک می گردد. در این مقاله سعی شده کارایی روانآبهای سطوح نفوذناپذیر ایجاد شده در پارکهای شهر کاشان منظور آبیاری تکمیلی فضای سبز بررسی شود. براساس این بررسی اگر روانآب حاصله از مجموع 41 هکتار سطوح نفوز ناپذیر منطقه ی مورد بررسی توسط سازه ها و تجهیزات جانبی جمع آوری و مورد بهره برداری قرار گیرد قابلیت تولید 4000 متر مکعب آب، برای آبیاری فضای سبز پارکها فراهم خواهد شد. در سالهای آینده با توجه به افزایش اهمیت آب در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور و منطقه مورد مطالعه، جمع آوری آب از سطوح نفوذ ناپذیر کمبود آب مورد نیاز فضای سبز شهری را قطعا به دنبال خواهد داشت و هزینه اعمال شده در اجرای این گونه پروژه ها از نظر اقتصادی با توجه به اهمیت آب توجیه پذیر است.