مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی گل محمدی (Rosa damascene Mill) دیم و کشت شده

نویسندگانرضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباری
همایشدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۷-۱۱
محل برگزاری همایشارومیه
سطح همایشملی
چکیده مقالهگل محمدی گیاهی دارویی با نام علمیRosa damascene Mill است که سابقه استفاده از تر کیبات آن به زمانهای کهن بر می گردد و در مناطق مختلف کشور به صورت طبیعی و کشت شده وجود دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره این گیاه در حالت دیم،تحت تیمار کود دامی با منطقه کشت شده، تحت تیمار کود شیمائی انجام شده است. به این منظور پس از برداشت گلهای این گیاه، عصاره گیری به روش خیساندن در اتانول %70 انجام شد و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه با استفاده از روش مهار رادیکال ازاد 2 و 2 دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. بر اساس نتایج درصد عصاره در منطقه دیم و تحت تیمار کود دامی و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در حالت کشت شده بیشتر بود.