تاثیر کود آلی و شیمائی بر ترکیبات فلاونوئیدی عصاره گل محمدی ( Rosa damascene Mill )

نویسندگانرضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباری
همایشاولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۹-۲
محل برگزاری همایشزنجان
سطح همایشملی
چکیده مقالهگل محمدی گیاهی دارویی با نام علمی Rosa damascene Mill است و در مناطق مختلف کشور به صورت طبیعی وجود دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه ترکیبات فلاونوئیدی گونه گل محمدی تحت تاثیر دو نوع کود )دامی و کود شیمیایی( انجام شده است . در این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا عصاره گیری پس از برداشت گلها عصاره گیری به روش خیساندن در اتانول % 07 انجام شد، و سنجش ترکیبات مهم عصاره از جمله ترکیباتفلاونوئیدی با آزمون های مربوطه صورت گرفت.تام به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفتنتایج آزمون فیتوشیمیایی وجود ترکیبات ثانویهای مانند تانن، آنتوسیانین و فلاونوئید و عدم وجود آلکالوئید را تایید کرد. بر اساس نتایج میزان ترکیبات فلاونوئیدی موجود در نمونهای که کود شیمیایی به کار برده شده بود کمی بیشتر از نمونه تحت تیمار کود دامی بود.