ارزیابی تغییر پذیری مکانی آهک خاک در مقیاس مزرعه

نویسندگانعلی کشاورزی,جلال شیری,رضا دهقانی بیدگلی
همایشپنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۸-۲۸
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی
چکیده مقالهبالای 7 و مقادیر فراوان کربنات pH اغلب خاک های ایران به دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک دارای کلسیم هستند که این مسئله سبب آهکی شدن آنها شده است. در خاک های آهکی، رویاندن گیاه و تولید محصول، پیوسته با بالا و غلظت زیاد یون کلسیم می باشد که سبب pH مشکلاتی روبه رو است. بخش عمده ای از این مشکلات در ارتباط با تثبیت و از دسترس خارج شدن عناصر به ویژه فسفر و برخی از عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، منگنز و مس می گردد می باشد. پیش بینی میزان آهک در نقاط نمونه برداری نشده و تهیه نقشه پراکنش pH که قابلیت جذب آن ها وابسته به مکانی آهک در مدیریت پایدار حاصلخیزی خاک اهمیت زیادی دارد. لذا این تحقیق، با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی آهک خاک به عنوان یکی از جنبه های مهم در بحث حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ و در نهایت تهیه نقشه پراکنش مکانی آهک خاک به انجام رسیده است. نتایج روش اعتبارسنجی متقابل توسط نشان داد که رویکرد کریجینگ از دقت قابل (RMSE) آماره های ضریب همبستگی و ریشه دوم میانگین مربعات خطا قبولی برای برآورد مقادیر آهک در نقاط فاقد اطلاعات برخوردار است.