معرفی گیاهان دارویی روستاهای بخش برزک کاشان

نویسندگانزهرا منتصری,رضا دهقانی بیدگلی
همایشاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۱۲-۱۷
محل برگزاری همایشهمدان
سطح همایشبین المللی
چکیده مقالهکیذه تٻ ٪یاټی ٦ٻ تٻ ٹَض ٲؿس ٣یٱ یا ٚیطٲؿس ٣یٱ زٳا یا اخعایی اظ آٴ تٻ نٹضذ زاظٺ یا ذک ٥ قسٺ ٸ یا ٲٹاز ٲؤثطٺ اؾسرطاخی اظ آٴ تٻ ٲٷ ٹٓض اثطاذ تٽساقسی، خیک ٫یطی ٸ زضٲاٶی زض تسٴ اٶؿاٴ، حیٹاٶاذ ٸ زی ٫ط ٪یاټاٴ تٻ ٦اض ٲیضٸز ٪یاٺ زاضٸیی ٪ٟسٻ ٲی- قٹز. ز ٣طیثا تیف اظ 88 زضنس ٪یاټاٴ زاضٸیی ٲکٽٹض ٸ ٢ات٭ ٲهطٜ زض زٶیا زض ا ٦ثط ٶ ٣ا ایطاٴ ٦کر ٲیقٹز. قٷاذر ٪یاټاٴ زاضٸیی زض طٖنٻټای ٲٷاتٕ ثَی یٗ ټط ٲٷ ٣ُٻ ی ٧ی اظ ٪ا ټٰای تٷیازی زض ظٲیٷٻ زٹؾ ٻٗ خایساض ٪یاټاٴ زاضٸیی تٹزٺ ٸ ٲیزٹاٶس ا لَا اٖذ خایٻای ٲٽٳی ضا زض اذسیاض ٲح ٣٣ اٴ ٪طایفټای ٲرسٯٝ ایٵ حٹیٻ زح ٣ی ٣ازی ٸ ٦اضتطزی ٢طاض زټس. اظ ایٵ ضٸ زض ایٵ خػٸټف تٻ ٲ طٗٞی ٸ قٷاؾایی ٪یاټاٴ زاضٸیی زض ضٸؾساټای ترف تطظ ٤ قٽطؾساٴ ٦اقاٴ خطزاذسٻ قسٺ اؾر. ترف تطظ ٤ ی ٧ی اظ چٽاض ترف قٽطؾساٴ ٦اقاٴ زض اؾساٴ انٟٽاٴ اؾر ٦ٻ زض خٷٹب ٚطتی ایٵ قٽطؾساٴ ٢طاض ٪طٞسٻ ٸ اظ ٶ طٓ خٹقف ٪یاټی ٸی یٗر ٲٷاؾثی زاضز. زض ایٵ خػٸټف تا اؾسٟازٺ اظ ٲ اُٮ اٗذ ٲیساٶی ٸ ٲهاحثٻ تا ٦اضقٷاؾاٴ ٸ ٲطز تٹٲی ٪یاټاٴ ٲٷ ٣ُٻ قٷاؾایی قسٺاٶس. تط اؾاؼ ٶسایح خػٸټف ز سٗاز 155 ٪ٹٶٻ ٪یاټی ٦ٻ تٻ 68 ذاٶٹازٺ ز ٯٗ ١ زاضٶس زض ٲٷ ٣ُٻ قٷاؾایی قسٺ اؾر. )زیطٺ ٶ ٷٗا یٖاٴ( Lamiaceae تا ز سٗاز 19 ٪ٹٶٻ ٪یاټی تیکسطیٵ ٞطاٸاٶی ضا تٻ ذٹز اذسهال زازٺ اؾر. اؾسٟازٺ ٸ ٲ طٗٞی ایٵ ٪یاټاٴ تٻ ٷٖٹاٴ خاشتٻای تطای لٖا ٢ٳٷساٴ تٻ ثَی رٗ ٸ زٹؾ ٻٗ ا ٦ٹزٹضیؿٱ زض ٲٷ ٣ُٻ ی ٧ی زی ٫ط اظ خٷثٻ- ټای ٦اضتطزی ایٵ ٪یاټاٴ ٲیتاقس.