طیف‌سنجی رامان: روشی کار‌آمد برای تشخیص برخی ترکیبات اسانس‌های گیاهی

نویسندگانمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی
همایشکنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۸-۲۶ - ۲۰۱۹-۰۸-۲۹
محل برگزاری همایش1 - تبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقالهاسانس‌ها ترکیب‌های معطری هستند که در بافت‌های مختلف گیاه یافت می‌شوند که به علت تبخیر در دمای اتاق و در مجاورت هوا، به آن‌ها روغن‌های فرار یا اسانس‌های روغنی نیز ‌اطلاق می‎شود. در این مقاله اسانس گیاه نعنا فلفلی که با دو شیوه متفاوت استخراج شده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جمع‎آوری و خشک کردن برگ‌های گیاه به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر، اسانس این گیاه در زمان‌های تقطیر متفاوت استخراج شد و به صورت نمونه 1 و 2 نامگذاری شد. به منظور شناسایی و مقایسه ترکیبات اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC-MS) و چیدمان طیف‌سنجی رامان استفاده شد. ترکیبات اصلی اسانس نمونه 1 شامل 19/47 درصد سیکلوهگزانول، 14/14 درصد منتیل استات و 10/10 درصد سیکلوهگزانون می‌باشد. نمونه 2 نیز دارای ترکیباتی شامل 65/26 درصد دی لیمونن، 09/18 درصد سیکلوهگزانول و 87/15 درصد 1-منتون بود. طیف‌سنجی رامان قادر به شناسایی ترکیبات موجود در نمونه 1 نبود، اما در نمونه 2، طیف‌سنجی رامان با لیزر به طول‌موج 532 نانومتر به خوبی قادر به تشخیص ترکیب دی لیمونن و 1-منتون بود ولی سیکلوهگزانول را نتوانست آشکارسازی کند. اگرچه از 6 ترکیب موجود، طیف رامان فقط قادر به تشخیص 2 ترکیب از آن‌ها بود، ولی با توجه به ساده، ارزان و سریع بودن، این روش می تواند یک روش امیدوار کننده برای شناسایی ترکیبات اسانس‌های طبیعی باشد

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اسانس نعنا فلفلی، کروماتوگرافی گازی، طیف‌سنجی رامان، کلونجر