بررسی تاثیر تنش شوری بر روی فرآیند جوانه زنی چهارگونه بابونه

نویسندگانرضا دهقانی بیدگلی
همایشاولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۷-۰۹ - ۲۰۱۹-۰۷-۱۰
محل برگزاری همایش1 - ارومیه
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه ارومیه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقالهجهت بررسی اثر تنش شوری بر روی جوانه زنی 4 گونه از جنس بابونه طرحی آزمایشی بصورت کامل تصادفی در قالب فاکتوریل که چهار سطح شوری صفر ، 3 ، 5 ، 7 دسیمنز بر متر در شرایط فیتوترون با دمای 25 درجه سانتیگراد اجرا شد. برای هر رقم و تیمار 100عدد بذر گونه مورد نظر در ظروف یکبار مصرف حاوی محلول غذایی یوشیدا با تیمار شوری مربوطه قرار داده شد. شمارش بذور جوانه زده هر روز انجام گرفت. معیار جوانه زنی خروج ریشه چه از پوسته بذر بود. درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه پس از دو هفته اندازه گیری شد.

کلید واژه ها: بابونه، تنش شوری، ریشه چه، جوانه زنی، ریشه چه