بررسی اثر آب آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر روی فیبر خام و انرژی متابولیسمی گونه (Poterium sanguisorba minor) توت روباهی

نویسندگانمریم پیرمحمدی بارده,ابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی,احسان زندی اصفهان
همایشاولین همایش ملی فضای سبز کم آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۵
محل برگزاری همایشکاشان
سطح همایشملی
چکیده مقالهبه دلیل توسعه شهرها و افزایش سرانه مصرف آب، روزانه حجم زیادی پساب فاضلاب تولید می شود. با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین کشور و محدودیت روزافزون آن و نیز افزایش تدریجی فاضلاب شهری، جایگزینی آب مورد نیاز کشاورزی با فاضلاب، تا حدودی می تواند از مشکلات این بخش بکاهد. آزمایش در 03 % و 033 %. پارامترهای کیفی شامل فیبرخام و انرژی ،% قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بود از 4 سطح پساب شامل: شاهد، 03 متابولیسمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد پساب باعث افزایش میزان فیبر و کاهش انرژی متابولیسمی گردیده است.