بررسی توانمندی گیاه دم گاوی (Smiriniva iranica) جهت استفاده در خشک منظر با توجه به متغیرهای روابط آبی

نویسندگانابو الفضل رنجبرفردوئی,رضا دهقانی بیدگلی
همایشاولین همایش ملی فضای سبز کم آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۵
محل برگزاری همایشکاشان
سطح همایشملی
چکیده مقالهاز ویژگیهای اقلیمی مناطق خشک، دمای بالا، تشعشعات خورشیدی شدید، فشار بخار آب پایین و فقدان بارندگی در بیشتر ماههای سال است. زندهمانی گیاهان در این مناطق به آب قابل دسترس و سازواری آنها به تنش ناشی از کمبود آب متّکی است. یکی از مکانیزمهای تحمل دورههای موقت یا طولانی مدت کمبود آب توسط گونههای مناطق خشک و نیمه خشک تنظیم اسمزی است که از مجموع تنظیم اسمزی فعال و غیر فعال حاصل می شود. گیاهان مقاوم به خشکی می توانند به صورت طبیعی و در حد توانمندی ها، امکانات و ظرفیتهای محیط به زندگی خود ادامه دهند و در عین حال در فصول مختلف سال، مناظر چشم نوازی را ایجاد نمایند. گیاه دم گاوی (Smirnovia iranica) گونه ای درختچه ای متعلق به خانواده Fabaceae است که معمولا' در عرصههای تپههای ماسه بادی بیابانها انتشار دارد. نوع برگ ها، رنگل گل ها و نیامهای پفکی شکل و تغییر رنگ آنها جلوه بسیار زیبایی به این گیاه میدهد که می توان از آن به عنوان گونه ای مناسب در زمین آرایی شهری و خانگی استفاده کرد.