برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نظریه و روش‌های آموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان روش‌های اصلاح رفتار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان مبانی راهنمایی و مشاوره
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان پروژه (علوم تربیتی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 15 تا 16.5
عنوان نظریه و روش‌های آموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 13.5
عنوان روان‌شناسی صنعتی - سازمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان روان‌شناسی ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 13.5
عنوان مباحث اساسی در روان‌شناسی 2
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 17 تا 18.5
عنوان اختلالات یادگیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان مباحث اساسی در روان‌شناسی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان پژوهش عملی - انفرادی در روان‌شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 19.5
عنوان اختلالات یادگیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان انگیزش و هیجان پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان روان‌شناسی خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان علوم اعصاب شناختی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان فنون مشاوره و روان‌درمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان مشاوره تحصیلی و شغلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان اختلالات یادگیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول برنامه هفتگی.docx
عنوان مباحث اساسی در روان شناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 14-16
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی- مجازی
منابع

زمینه روان شناسی هیلگارد ویرایش جدید

طرح درس

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم انگیزه، انگیزش و سائق

آشنا کردن دانشجویان با عوامل موثر در شکل گیری انگیزش

انگیزش و تعادل حیاتی بدن

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم هیجان و احساس و عاطفه

رابطه بین انگیزش و هیجان

تشریح مولفه های هیجان با ذکر مثال های گوناگون

نقش انگیزش و هیجان در مسایل بالینی

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم تفاوت های فردی در روان شناسی

نقش تفاوت های فردی در مسایل کاربردی روان شناسی

تاثیر محیط بر شخصیت و شکل گیری تفاوت های فردی

شباهت ها و تفاوت های افراد از نظر روان شناسی

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم شخصیت در روان شناسی

تعریف شخصیت در نظریه آلپورت

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم شخصیت در دیدگاه های گوناگون

مفهوم شخصیت در نظریه روان کاوی

مفهوم شخصیت در نظریه رفتاری

مفهوم شخصیت در نظریه انسان گرا

مفهوم شخصیت در نظریه شناختی

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم استرس و نقش آن در زندگی افراد

تفاوت استرس و اضطراب و وجه شباهت آنها

رابطه استرس و اضطراب با عملکرد افراد در زندگی روزمره

رابطه استرس و سلامت جسمانی و روانی

نظریه لازاروس درباره استرس

روش های مقابله با استرس

واکنش های فیزیولوژیکی افراد به رویدادهای استرس زا

واکنش های روان شناختی افراد به رویدادهای استرس زا

ویژگی های رویدادهای استرس زا

تشریح روش های مدیریت استرس

عنوان روان شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی- مجازی
منابع

روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف

طرح درس

تعریف اصطلاحات یادگیری، پرورش، آموزش و تربیت و رابطه آنها با هم

طبقه بندی هدف های آموزشی بلوم

مفهوم یادگیری در نظریه های پیاژه، ویگوتسکی و بروئر

کاربردهای آموزشی نظریه های پیاژه، ویگوتسکی و بروئر

مفهوم یادگیری در نظریه های گشتالت، آزوبل و بندورا

کاربردهای آموزشی نظریه های گشتالت، آزوبل و بندورا

آشنایی دانشجویان با مفاهیم شناخت و فراشناخت

روش های مطالعه و یادگیری

 

عنوان مشاوره تحصیلی و شغلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14-16
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی- مجازی
منابع

جزوه تایپی استاد بر گرفته از کتاب های مشاوره تحصیلی سید مهدی حسینی، مشاوره تحصیلی وشغلی شفیع آبادی، مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی، مشاوره شغلی زونکر

طرح درس

آشنا کردن دانشجویان با تعریف مشاوره تحصیلی و شغلی

اهداف مشاوره تحصیلی و شغلی

آشنا کردن دانشجویان با مشاوره تحصیلی و شغلی در دوره های مختلف تحصیلی

مشاوره تحصیلی و شغلی در دوره ابتدایی

دوره راهنمایی (متوسطه اول)

مشاوره تحصیلی و شغلی در دوره متوسطه دوم

مشاوره تحصیلی و شغلی در دانشگاه

مفاهیم مربوط به حوزه اشتغال

مبانی روان شناختی انتخاب شغل

سازش شغلی

رضایت شغلی

انگیزش شغلی

عوامل موثر بر انگیزش شغلی

موفقیت شغلی

آسیب های شغلی

فرسودگی شغلی

روش های پیشگیری از فرسودگی شغلی

کارآفرینی

مراحل کار آفرینی

ارگونومی در محیط کار

عنوان روان شناسی صنعتی سازمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10-12
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی- مجازی
منابع

جزوه درسی برگرفته از کتاب های روان شناسی صنعتی سازمانی غلی مهداد، روان شناسی کار علی ساعتچی،راهنمای و مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی،  روان شناسی عمومی

طرح درس

آشنا کردن دانشجویان با حوزه روان شناسی صنعتی و سازمانی

آشنا کردن دانشجویان با اهداف روان شناسی صنعتی و سازمانی

آشنا کردن دانشجویان با اهمیت وضرورت روان شناسی صنعتی و سازمانی

آشنا کردن دانشجویان با گرایش کاربردی روان شناسی صنعتی و سازمانی

ملزومات اساسی برای یک روان شناس صنعتی و سازمانی

تعهدات یک روان شناس صنعتی و سازمانی

ضرورت بکارگیری یک روان شناس صنعتی و سازمانی در صنعت و شرکت ها

ارتباط بین صنعت و دانشگاه

عوامل موثر بر عملکرد شغلی نیروی انسانی در صنعت و سازمان

عوامل مرتبط با محیط کار

عوامل انسانی

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم تیپ صبحگاهی و شامگاهی در عملکرد نیروی انسانی

آشنا کردن دانشجویان با تیپ صبحگاهی و شامگاهی و سلامت نیروی انسانی

حوادث و ایمنی در محیط کار

روش های پیشگیری از بروز حوادث و ایمنی در محیط کار

نقش یک روان شناس صنعتی و سازمانی در پیشگیری از بروز حوادث و ایمنی در محیط کار

تاثیرات محیط کار بر سلامت روانی نیروی انسانی

نقش استرس شغلی در سلامت روانی نیروی انسانی

عوامل موثر در استرس شغلی  نیروی انسانی

روش های پیشگیری از استرس شغلی  نیروی انسانی

عنوان نظریه و روش های آموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 14-16
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی- مجازی
منابع

کتاب دکتر روش های تدریس دکتر شعبانی، کتاب روش های تدریس پیشرفته فردانش، کتاب الگوی تدریس 2000 بروس و جویس

طرح درس

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم یادگیری، آموزش و تدریس و رابطه آنها

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم روش های آموزش انتقالی و انتقادی

آشنا کردن دانشجویان با روش آموزش سازنده گرایی

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم تجربه در روش آموزش سازنده گرایی

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم روش های آموزش مستقیم و غیرمستقیم

آشنا کردن دانشجویان با انواع روش های آموزش غیرمستقیم

آشنا کردن دانشجویان با انواع روش های آموزش تعاملی

آشنا کردن دانشجویان با روش آموزش پرسش و پاسخ

آشنا کردن دانشجویان با روش آموزش پبحث گروهی

آشنا کردن دانشجویان با روش آموزش ایفای نقش

آشنا کردن دانشجویان با روش آموزش مشارکتی

آشنا کردن دانشجویان با روش آموزش بدیعه پردازی

عنوان روان شناسی ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 16-18
مکان برگزاری دانشکده علوم انسانی- مجازی
منابع

جزوه تایپی برگرفته از کتاب های روان شناسی ورزشی واعظ موسوی، روان شناسی ورزشی کاکس، روان نشاسی ورزشی کاربردی و مقالات داخلی و خارجی

طرح درس

آشنا کردن دانشجویان با حوزه روان شناسی ورزشی

استعدادها و ویژگی‌های مرتبط با ورزش

نقش روان شناسی در عملکرد ورزشی

نقش روان شناسی در عملکرد عالی در ورزش

عوامل تأثیرگذار در عملکرد ورزشی

عوامل فنی و عوامل روان نشاختی

بعد روانی عملکرد ورزشی

آشنا کردن دانشجویان با مهارت‌های روانی در ورزش

مهارت تن آرامی در ورزش

انواع و زیر مؤلفه های مهارت تن آرامی

مراحل آموزش و اجرا مهارت تن آرامی

مهارت‌های شناختی در ورزش

مهارت تمرکز سازی در ورزش

انواع و زیر مؤلفه های مهارت تمرکزسازی

مراحل آموزش و اجرامهارت تمرکزسازی

مهارت تصویرسازی ذهنی در ورزش

انواع و زیر مؤلفه های مهارت تصویرسازی ذهنی

مراحل آموزش و اجرای مهارت تصویرسازی ذهنی

مهارت خودگویی در ورزش

انواع و زیر مؤلفه های مهارت خود-گویی

مراحل آموزش و اجرای مهارت خود-گویی

آشنا کردن دانشجویان با مفهوم آسیب های ورزشی

فرسودگی ورزشی

عوامل تاثیرگذار در فرسودگی ورزشی

راهکارهای پیشگیری از فرسودگی ورزشی

عنوان اختلالات یادگیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مشاوره تحصیلی و شغلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه های مشاوره و روان درمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روان شناسی صنعتی سازمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روان شناسی ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش ها و نظریه های آموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روان شناسی سلامت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان علوم اعصاب شناختی
مقطع تحصیلی کارشناسی