روح الله جهانی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۵ریاضی محض- آنالیز ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۷۹ریاضی محض-آنالیز تصادفیدانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

- عضو شورای برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از 1373 تا 1376.

- مدیریت گروه ریاضی دانشکده علوم و عضو شورای دانشکده علوم از مهر‌ماه سال 1379 تا مهرماه سال 1381.

- مدیر کل امور آموزشی و دبیر شورای آموزشی دانشگاه کاشان از خردادماه 1386 تا مردادماه 1387.

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان از سال 1386 تا سال 1389.

- عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان از آبان ماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1389.

- دبیر هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کاشان از دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1389.

- معاون دانشجویی دانشگاه کاشان از شهریورماه 1388 تا شهریور ماه 1389.

- عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیأت اجرایی جذب دانشگاه کاشان از سال 1386 تا سال 1390.

- عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی از پاییز 1386 تا پاییز 1392.

- ویراستار ارشد مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی از پاییز 1389 تا پاییز 1392.

- سردبیر مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی در دوره پاییز 1395 تا پاییز 1398.

- کسب رتبه 40 در کنکور سراسری ورود به دانشگاهها در سال 1369 از منطقه 2.

- دانشجوی نمونه دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1372 (دریافت لوح تقدیر).

- رتبه اول در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1373 (دریافت لوح تقدیر ).

- دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1374 (دریافت لوح تقدیر ).

- رتبه اوّل در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1375 (دریافت لوح تقدیر).

- رتبه اوّل در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379 ( دریافت لوح تقدیر).

- پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال 1380 (دریافت لوح تقدیر).

- پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال 1388 (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1386 (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1390 (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1391 (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1393 (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1396 (دریافت لوح تقدیر و تندیس بلورین).

- لوح تقدیر و تندیس زرین کتاب سال سوّمین جشنواره کتاب‌های کمک درسی رشد (وزارت آموزش و پرورش) در سال 1381 به خاطر تألیف کتاب "احتمال (جلد 1و 2)".

- لوح تقدیر و جایزه کتاب سال برتر دانشگاهی در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب‌های برتر دانشگاهی، دانشگاه تهران سال 1389 برای تالیف کتاب "آنالیز حقیقی: مبانی نظریه اندازه و انتگرال" (به همراه دکتر بیژن ظهوری زنگنه).

- دروس ذیل را از سال 1374 تا 1379 در دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی تدریس کردم:

آنالیز ریاضی 1، آنالیز ریاضی 2، فرآیندهای تصادفی، آمار و احتمال 1،‌ نظریه مقدماتی اندازه، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

- دروس ذیل را از سال 1379 تاکنون در دوره کارشناسی در دانشگاه کاشان تدریس کرده‌ام:

ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، معادلات دیفرانسیل، آنالیز ریاضی 1، آنالیز ریاضی 2، آنالیز ریاضی3، آمار و احتمال1، آمار و احتمال 2، منطق ریاضی، فرآیندهای تصادفی، توابع مختلط،‌ جبرخطی، توپولوژی عمومی، ‌توپولوژی جبری مقدماتی، هندسه هذلولوی

- دروس ذیل را از سال 1379 تاکنون در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کاشان تدریس کرده‌ام:

آنالیز حقیقی 1، ‌آنالیز تابعی 1، آنالیز تابعی کاربردی، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، نظریه پیشرفته احتمال،‌ سمینار آنالیز ریاضی، آنالیز غیرخطی، نظریه فرآیندهای تصادفی پیشرفته 1 و2، نظریه نیمگروههای عملگرهای خطی 1 و2.

آنالیز حقیقی -آنالیز تابعی - آنالیز تصادفی - نظریه احتمال