برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان توپولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان توپولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان آنالیز ریاضی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آنالیز ریاضی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مقدمه‌ای بر اثبات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان مقدمه‌ای بر اثبات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان فرآیندهای تصادفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب «آشنایی با فرآیندهای تصادفی» نوشته هوئل، پورت و استون

عنوان آنالیز حقیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

کتاب «نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال» نوشته روح الله جهانی پور

عنوان منطق ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب «درآمدی به منطق جدید» نوشته ضیا موحد

عنوان توپولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب «توپولوژی، نخستین درس» نوشته جیمز ر. مانکرز