پایداری معادلات تحولی تصادفی غیرخطی

نویسندگانروح الله جهانی پور و بیژن ظهوری زنگنه
همایشهشتمین سمینار آنالیز ریاضی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۷۶
محل برگزاری همایشدانشگاه صنعتی شریف، تهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی