کتب

1-روح‌الله جهانی‌پور، احتمال جلد اوّل،‌ انتشارات فاطمی، تهران، 1377.

2- روح‌الله جهانی‌پور، احتمال جلد دوّم،‌ انتشارات فاطمی، تهران، 1379. 3

3- گیلبرت ایمز بلیز، حساب تغییرات، ترجمه روح‌الله جهانی‌پور، ‌انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1375.

4- مهران اخباری‌فر و دیگران، هندسه تحلیلی و جبر خطی، ویراستار روح‌الله جهانی‌پور، انتشارات فاطمی، ‌تهران، 1378.

5- روح‌الله جهانی‌پور و دیگران، هندسه (1)، دوره جدید نظام آموزش متوسطه، آموزش و پرورش، تهران، 1374. 6

6- روح‌الله جهانی‌پور و دیگران، ریاضیات پایه، دوره پیش‌دانشگاهی علوم انسانی، آموزش و پرورش، تهران، 1374.

7- روح‌الله جهانی‌پور و بیژن ظهوری زنگنه، آنالیز حقیقی: مبانی نظریه اندازه و انتگرال، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1388 (چاپ دوم 1390).

8- روح‌الله جهانی‌پور، نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال، انتشارات فاطمی، تهران، 1394.