پایان نامه ها

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان‌نامه سال دفاع

1 علی‌اصغر حجتی‌فرد؛ روش‌های تکراری و تقریبی حل معادلات عملگری... اردیبهشت 1382

2 حسین رحمانیان؛ وجود، یکتایی و رفتار مجانبی جواب‌های معادلات غیر خطی ولترا؛ شهریور 1382

3 فرناز اعتمادی، قضیه‌های نقطه ثابت برای نگاشت‌های مجموعه – مقدار؛ فروردین 1383

4 گلناز احمد‌نیا، پایداری خطی‌سازی شده برای معادلات تحولی نیمه‌خطی؛ فروردین 1383

5 شهلا فردوسی، اصل پایداری خطی‌سازی شده برای معادلات تحولی غیرخطی؛ اردیبهشت 1383

6 خدیجه شاهسون، برد عملگرهای یکنوای ماکزیمال و m – افزایشی؛ شهریور 1383

7 حسین جعفر‌زاده، نامساویهای شبه‌تغییراتی و کاربردهای آن (استادمشاور)؛ آبان 1383

8 مریم شریفی، مسایل مقدار مرزی غیرخطی مجموعه - مقداری؛ اسفند 1383

9 نجمه‌سادات فاضل، پایداری مجانبی و توابع لیاپانف هموار؛ اسفند 1383

10 فاطمه رسولی ‌قهرودی، بررسی همگرایی و پایداری یک روش منظم سازی برای شمول‌های ..... شهریور؛ 1384

11 فیروزه ابراهیمی دره، عملگرهای یکنوای خطی بی‌کران در فضاهای باناخ؛ اسفند 1384

12 عذرا خلیلیان، نتایجی در نظریه اختلال عملگرهای یکنوای ماکزیمال؛ اردیبهشت 1385

13 حسین عابدی، نقاط ثابت تعینی و تصادفی نگاشتهای مجموعه- مقدار؛ دی ماه 1385

14 مریم شمسی، پایداری‌سازی بازخوردی و توابع لیاپانوف؛ بهمن 1385

15 علی‌اشرف نوری، رویکرد جدید در معرفی فضاهای سوبولف؛ خرداد 1386

16 سمیرا طباطبایی، پایداری، نقطه ثابت و وارون‌های معادلات با تأخیر؛ دی 1387

17 زهرا مصیبی، پایداری معادلات دیفرانسیل تابعی؛ دی 1387

18 فرهاد یوسفی، رویکرد توپواوژیکی و هندسی به نتایج نقطه ثابت؛ مرداد 1388

19 مریم عبدچیری، نقاط ثابت و مسائلی در نظریه پایداری معادلات دیفرانسیل؛ شهریور 1388

20 ساره خانی، روش‌های تکراری و تقریبی نقطه ثابت مشترک نگاشتها؛ دی 1388

21 منیره ساکت، نظریه نقطه ثابت براوئر؛ دی 1388

22 نرگس تراکمه سامانی، روابط اندازه‌پذیر و معادلات تصادفی غیرخطی در فضاهای باناخ؛ دی 1388

23 سید عادل مروجی، انتگرال نگاشت‌های چندمقداری نسبت به اندازه چندمقداری؛ تیر  1390

24 فرحناز جوانمردی، انتگرال بارتل و پتیس نسبت به اندازه مجموعه - مقدار؛ خرداد 1390

25 سمیه عباسی، نظریه انتگرال توابع مجموعه - مقدار؛ تیر 1390

26 نرجس الله‌پرست، قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی مجموعه - مقدار؛ خرداد 1391

27 راهله درستکار، روش‌های تکراری برای حل معادلات عملگری تصادفی؛ خرداد 1391

28 محمدرضا وحیدی‌فرد، قضیه‌های رادن - نیکودیم برای اندازه‌های مجموعه - مقدار؛ خرداد 1391

29 بهجت جمشیدی، انتگرال پتیس برای توابع مجموعه‌مقدار با مقادیر بسته؛ شهریورماه 1394 

30 مرضیه رحیمی، مقادیر ویژه عملگرهای مجموعه-مقدار در فضاهای باناخ؛ بهمن ماه 1396

31 لیلا غلامی، قضیه برزیس-برودر در فضاهای باناخ کلی؛ بهمن ماه 1396

32 حوریه‌سادات جلالی قمصری، عملگرهای خطی تصادفی تعمیم یافته روی فضاهای هیلبرت؛ شهریورماه 1397

33 سمیه جمالی زواره، مسیرهای نمونه ای نگاشتهای خطی تصادفی تعمیم یافته روی فضاهای باناخ؛ شهریورماه 1401

34 (دکتری) حسین عابدی جبلی وجود جواب برای شمولهای دیفرانسیلی تعینی و تصادفی؛ بهمن ماه 1392

35 (دکتری) محمد یحیی عبد، تعامد تعمیم یافته بر اساس مشتقات نرم؛ دی ماه 1397

36 (دکتری) مجید امین ترابی، معادلات تحولی تصادفی نیمه خطی روی فضاهای Lp ؛ مهرماه 1398

37 (دکتری) مجتبی کیانپور، حل معادله ولترای تصادفی: تعمیمی از مستق کسری (استاد راهنمای دوم)؛ بهمن ماه 1400.

38 (کارشناسی) علی فتحی، مباحثی در توپولوژی دیفرانسیل؛ دی ماه 1385

39 (کارشناسی) سید عادل مروجی، آشنایی با هندسه هذلولوی؛ خردادماه 1386.