اندازه‌گیری اثر تانک در روش تشخیص تغییر‌شکل شعاعی سیم‌پیچ ترانسفورماتور توسط امواج الکترومغناطیسی

نویسندگانمریم السادات اخوان حجازی مریم صباغ پورارانی قاسم مختاری گئورک قره پتیان
همایشبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۸/۰۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران - پژوهشگاه نیرو
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله

یکی از روش‌های ارائه شده جهت مونیتورینگ برخط سیم‌پیچ ترانسفورماتورهای قدرت استفاده از امواج الکترومغناطیسی می‌باشد. با توجه به اینکه تانک فلزی جزء لاینفک یک ترانسفورماتور می‌باشد، در نظرگیری اثرات آن در روش پیشنهادی به منظور مونیتورینگ برخط آن ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به فلزی بودن تانک، اثرات منفی آن روی سیگنال دریافتی آنتن گیرنده و ایجاد پدیده چند مسیری قابل پیش‌بینی است. در این مقاله از یک مدل ساده ساخته شده از سیم‌پیچ ترانسفورماتور جهت بررسی و اندازه‌گیری اثر تانک بمنظور تشخیص تغییرشکل شعاعی سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج فراپهن باند(UWB) تحقیق شده است. نتایج اندازه‌گیری امکان استفاده از این روش را حتی با وجود تانک تایید می‌نماید.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: مانیتورینگ؛ سیم‌پیچی ترانسفورماتور؛ سنسورهای UWB؛ عیب شعاعی؛ چند مسیری؛ تانک ترانسفورماتور