مقایسه عملکرد کاتالیزور Mn-Kaolin با کاتالیزورهای Cu-ZSM-۵ و Pt-Al۲O۳ در فرآیند کاهش کاتالیزوری آلاینده NOx با آمونیاک

نویسندگانسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهی
همایشهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۲-۱۷
محل برگزاری همایشاصفهان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کاتالیزورهای Mn/Kaolin با مقادیر مختلف منگنز با روش تلقیح خشک بر روی کائولن پیش تیمار شده با غلظت های مختلف اسیدسولفوریک (7 و 5 ،3 مولار) به عنوان پایه کاتالیزور تهیه شد. ساختار آن با استفاده از تکنیک شناسایی پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ارزیابی شد. سپس فعالیت و انتخابگری این کاتالیزورهای تهیه شده در فرآیند کاهش کاتالیزوری انتخابی اکسید نیتروژن با آمونیاک بعنوان کاهنده، در سامانه آزمایشگاهی طراحی شده بررسی شده و با عملکرد کاتالیزورهای معمول Cu-ZSM-5 و Pt-Al2O3 مقایسه شده است. با افزایش غلظت اسید در فرآیند پیش تیمار پایه کاتالیزور، فعالیت کاتالیزور Mn-Kaolin افزایش یافت، به گونه ای که بیشترین فعالیت برای پایه اسیدشویی شده در غلظت 5 مولار اسید سولفوریک حاصل شد. بیش از 70% اکسید نیتروژن با گزینش پذیری بالای 90% به N2 بر روی کاتالیزور 7% wt. Mn/Kaoline حذف شد. اگرچه این کاتالیزور عملکرد پایین تری نسبت به کاتالیزور های کاتالیزورهای Cu-ZSM-5 و Pt-Al2O3 داشت، اما هزینه های تهیه این کاتالیزور بسیار پایین تر از دو کاتالیزور دیگر است.