مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارزیابی عملکرد کاتالیزورهای اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسیداسیون اتیل استاتسیدمهدی موسوی ,عباس آقایی نژاد میبدینشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران1399/08/28
۲Efficient removal of crystal violet from solution by montmorillonite modified with docosyl-trimethylammonium chloride and sodium dodecyl sulfate: modelling, kinetics and equilibrium studiesملیحه سرابادان,حدیث بشیری,سیدمهدی موسویCLAY MINERALS2022-09-23
۳Modelling, kinetics and equilibrium studies of crystal violet adsorption on modified montmorillonite by sodium dodecyl sulfate and hyamine surfactantsملیحه سرابادان,حدیث بشیری,سیدمهدی موسویCLAY MINER2021-03-01
۴CFD modeling of methanol to light olefins process in a sodalite membrane reactor on SAPO-34 catalyst with in situ steam removalسیدمهدی موسوی ,عباس آقایی نژاد میبدی,علی اصغر شهابی,محمد رستم پور کاکرودیCOMB CHEM HIGH T SCR2020-08-18
۵Activity of -Al2O3-based Mn, Cu, and Co oxide nanocatalysts for selective catalytic reduction of nitric oxide with ammoniaپروانه نخستین پناهی-Gerard DELAHAY-سیدمهدی موسوی بفروئیهTURK J CHEM2017-4-01
۶Effect of the preparation method on activity of Cu-ZSM-5 nanocatalyst for the selective reduction of NO by NH3پروانه نخستین پناهی-داریوش سالاری-Hui-Hsin Tseng-علیقلی نیایی-سیدمهدی موسوی بفروئیهENVIRON TECHNOL2017-0-01
۷Modeling and optimization of NH 3 -SCR performance of MnO x / γ-alumina nanocatalysts by response surface methodologyسیدمهدی موسوی بفروئیه-پروانه نخستین پناهیJ TAIWAN INST CHEM E2016-12-01
۸Study of M-ZSM-5 Nanocatalysts (M: Cu, Mn, Fe, Co...) for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3: Process Optimization by Taguchi Methodپروانه نخستین پناهی-داریوش سالاری-علیقلی نیایی-سیدمهدی موسوی بفروئیهCHINESE J CHEM ENG2015-8-01
۹Vanadium oxide nanotubes for selective catalytic reduction of NOx with NH3سیدمهدی موسوی بفروئیهCHINESE J CHEM ENG2015-12-01
۱۰SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF NO OVER M–Ag/ZSM5 BIMETALLIC NANOCATALYSTS (M = Mn, Fe AND Ni). PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND CATALYTIC PERFORMANCEپروانه نخستین پناهی-علیقلی نیایی-داریوش سالاری-سیدمهدی موسوی بفروئیهKINET CATAL+2015-10-01
۱۱Ultrasound-assistant preparation of Cu-SAPO-34 nanocatalyst for selective catalytic reduction of NO by NH3پروانه نخستین پناهی-علیقلی نیایی-داریوش سالاری-سیدمهدی موسوی بفروئیه-Gérard DelahayJ ENVIRON SCI-CHINA2015-10-01
۱۲Modeling of catalyst composition–activity relationship of supported catalysts in NH3–NO-SCR process using artificial neural networkپروانه نخستین پناهی-علیقلی نیایی-Hui-Hsin Tseng-داریوش سالاری-سیدمهدی موسوی بفروئیهNEURAL COMPUT APPL2015-1-01
۱۳Catalytic reduction of NO by CO over CeO2-MOx (0.25) (M = Mn, Fe and Cu) mixed oxides—Modeling and optimization of catalyst preparation by hybrid ANN-GAسودابه بهرامی-علیقلی نیایی-María JoséIllán-Gómez-علی ترجمان نژاد-سیدمهدی موسوی بفروئیه-VicenteAlbaladejo-FuentesJournal of Environmental Chemical Engineering9-2017-01
۱۴CFD modeling of methanol to light olefins process in a sodalite membrane reactor on SAPO-34 catalyst with in situ steam removalAbbas Aghaeinejad-Meybodi, Seyed Mahdi Mousavi, Ali Asghar Shahabi and Mohammad Rostampour Kakroudi5Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening,2020-08-18
۱۵Modeling and optimization of V2O5/TiO2 nanocatalysts for NH3-Selective catalytic reduction (SCR) of NOx by RSM and ANN techniquesHamid Soleimanzadeh , Aligholi Niaeib, Dariush Salari , Ali Tarjomannejad , Simon Penner , Matthias Grünbacher , Seyed Ali Hosseini , Seyed Mahdi MousaviJournal of Environmental Management2019
۱۶Removal of crystal violet dye by an efficient and low cost adsorbent: Modeling, kinetic, equilibrium and thermodynamic studiesMaliheh Sarabadan, Hadis Bashiri, and Seyed Mahdi Mousavi*Korean J. Chem. Eng2019
۱۷Adsorption of crystal violet dye by a zeolite–montmorillonite nano-adsorbent: modelling, kinetic and equilibrium studiesMaliheh Sarabadan, Hadis Bashiri, and Seyed Mahdi Mousavi*CLAY MINER2019
۱۸Performance Study f V2O5/TiO2 Mixed Metal Oxide Nanocatalysts in Selective Catalytic Reduction of Nox Prepared by Co-Precipitation Methodحمید سلیمان زاده-علیقلی نیایی-داریوش سالاری-سیدمهدی موسوی بفروئیه-علی ترجمان نژادProcedia Materials Science2015-8-01
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.