برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه کلاسی و مشاوره نیم سال اول ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول 96-97.docx
عنوان برنامه کلاسی و مشاوره نیم سال دوم ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول 96-97.docx