مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارزیابی عملکرد زئولیت های کلینوپتیلولایت اصلاح شده با برخی سورفکتانت های کاتیونی در جذب نیترات محلول های آبیسیدمهدی موسوی بفروئیه,مهدیه عسکری باجگیرانیهشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست2017-9-6
۲NO Reduction over Fe-Cu/ZSM-5 Nanocatalyst and Study Catalyst Preparation Parametersپروانه نخستین پناهی,علیقلی نیایی,سیدمهدی موسوی بفروئیهدومین کنفرانس ملی زئولیت ایران2015-5-27
۳Synthesis of Vanadium Oxide Nanostructures and Their Performance in NH3-SCR of NOxسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)2015-3-8
۴Removal of NOx over LaMnO3 and LaMn0.75A0.25O3 (A=Cu, Fe &Zn) perovskite Nanocatalystsسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)2015-3-8
۵Optimization Studies of NOx Reduction over Ba-CeO2-MnOx Mixed Oxide Nanocatalyst by RSMسیدمهدی موسوی بفروئیه,داروش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)2015-3-8
۶Catalytic Removal of NOx over CeO2-MOx (M=Mn, Fe, Co, Ni and Cu) Binary Oxide Nanocatalystsسیدمهدی موسوی بفروئیه,علیقلی نیایی,داریوش سالاری,پروانه نخستین پناهیهمایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی2014-6-17
۷مقایسه عملکرد کاتالیزور Mn-Kaolin با کاتالیزورهای Cu-ZSM-5 و Pt-Al2O3 در فرآیند کاهش کاتالیزوری آلاینده NOx با آمونیاکسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبز2014-12-17
۸Catalytic removal of NOx by CeO2-MnOx mixed oxide supported on H-ZSM-5سیدمهدی موسوی بفروئیه,علیقلی نیایی,داریوش سالاری,پروانه نخستین پناهیهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبز2014-12-17
۹کارایی کاتالیزورهای محلول جامد Ce-Mn لود شده بر پایه ZSM-5 در اکسیداسیون ترکیبات آلی فرارسیدمهدی موسوی، عباس آقایی نژاد میبدیششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران26/06/1398
۱۰Catalytic Reduction of NOx over MnOx/γ-alumina Prepared by Homogeneous Deposition Precipitationسید مهدی موسویششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران26/06/1398
۱۱مدل سازی و بهینه سازی عملکرد زئولیت کلینوپیتولیلایت اصلاح شده در جذب رنگ کریستال بنفشملیحه سرآبادان، سید مهدی موسوی، حدیث بشیریچهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایزان2019/07/23
۱۲مطالعه ساختار و عملکرد کاتالیزورهای کائولن اصلاح شده با برخی فلزات واسطهسیدمهدی موسوی بفروئیهدومین سمینار شیمی کاربردی ایران2017-8-27
۱۳مدل سازی و شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسیدمهدی موسوی بفروئیه,مهدیه عسکری باجگیرانیدومین سمینار شیمی کاربردی ایران2017-8-27
۱۴M-Ag/ZSM-5 (M: Mn, Fe and Ni) Bimetallic Nanocatalysts for NH3-SCR DeNOپروانه نخستین پناهی,علیقلی نیایی,سیدمهدی موسوی بفروئیهدومین کنفرانس ملی زئولیت ایران2015-5-27
۱۵SCR of NO by NH3 on Cu-SAPO-34 nanocatalysts: a comparative study of different preparation techniquesپروانه نخستین پناهی,داریوش سالاری,سیدمهدی موسوی بفروئیهدومین کنفرانس ملی زئولیت ایران2015-5-27
۱۶رنگ زدایی بطری های پلی اتیلن ترفتالات رنگی با استفاده از اکسنده های متنوعسید مهدی موسوی، زهرا حیدریانچهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایزان2019/07/23
۱۷removal of crystal violet from water using zeolit-MMT nanocomposite and modeling of experimental results by response surface methodologyملیحه سرآبادان، سید مهدی موسوی، حدیث بشیری7th International Conference On Nanostructures(ICNS7)2018/02/27
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.