مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Investigating the performance of persulfate and hydrogen peroxide oxidants in the degradation of ciprofloxacin using perovskite catalystsمحمدعلی جلالی کوشکی,سیدمهدی موسوی ,مسلم ستوده خواهبیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی ایران2023-11-01 - 2023-11-03
۲Recent advances of perovskite halidesمحمدعلی جلالی کوشکی,سیدمهدی موسوی ,مسلم ستوده خواهبیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی ایران2023-11-01 - 2023-11-03
۳مطالعه عملکرد نانوکامپوزیتهای MgO/کلینوپتیلولیت در فرآیند جذب سطحی آلایندهی رنگی آنیونیسیدمهدی موسوی ,الناز شمسششمین کنفـرانس شیمـی کاربـردی ایـران2022-08-28 - 2022-08-29
۴تهیه و بررسی ساختار پروسکیت های La1−yCeyFeO3 تهیه شده با دو روش مختلفسیدمهدی موسوی ,عباس آقایی نژاد میبدیپنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران2021-08-31 - 2021-09-02
۵MgO/Clinoptilolite Nanocomposite for Adsorption of Anionic Dyes from Aqueous Solution: Modeling and Optimizationسیدمهدی موسوی ,الناز شمسهفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران2022-08-30 - 2022-08-31
۶Equilibrium and kinetics studies of methylene blue adsorption on modified Clinoptilolite by MgO nanoparticlesسیدمهدی موسوی ,الناز شمسهفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران2022-08-30 - 2022-08-31
۷ارزیابی عملکرد زئولیت های کلینوپتیلولایت اصلاح شده با برخی سورفکتانت های کاتیونی در جذب نیترات محلول های آبیسیدمهدی موسوی بفروئیه,مهدیه عسکری باجگیرانیهشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست2017-9-6
۸NO Reduction over Fe-Cu/ZSM-5 Nanocatalyst and Study Catalyst Preparation Parametersپروانه نخستین پناهی,علیقلی نیایی,سیدمهدی موسوی بفروئیهدومین کنفرانس ملی زئولیت ایران2015-5-27
۹Optimization Studies of NOx Reduction over Ba-CeO2-MnOx Mixed Oxide Nanocatalyst by RSMسیدمهدی موسوی بفروئیه,داروش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)2015-3-8
۱۰Removal of NOx over LaMnO3 and LaMn0.75A0.25O3 (A=Cu, Fe &Zn) perovskite Nanocatalystsسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)2015-3-8
۱۱Synthesis of Vanadium Oxide Nanostructures and Their Performance in NH3-SCR of NOxسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیAsian Nano Forum Congress (ANFC2015)2015-3-8
۱۲Catalytic Removal of NOx over CeO2-MOx (M=Mn, Fe, Co, Ni and Cu) Binary Oxide Nanocatalystsسیدمهدی موسوی بفروئیه,علیقلی نیایی,داریوش سالاری,پروانه نخستین پناهیهمایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی2014-6-17
۱۳مقایسه عملکرد کاتالیزور Mn-Kaolin با کاتالیزورهای Cu-ZSM-5 و Pt-Al2O3 در فرآیند کاهش کاتالیزوری آلاینده NOx با آمونیاکسیدمهدی موسوی بفروئیه,داریوش سالاری,علیقلی نیایی,پروانه نخستین پناهیهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبز2014-12-17
۱۴Catalytic removal of NOx by CeO2-MnOx mixed oxide supported on H-ZSM-5سیدمهدی موسوی بفروئیه,علیقلی نیایی,داریوش سالاری,پروانه نخستین پناهیهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبز2014-12-17
۱۵کارایی کاتالیزورهای محلول جامد Ce-Mn لود شده بر پایه ZSM-5 در اکسیداسیون ترکیبات آلی فرارسیدمهدی موسوی، عباس آقایی نژاد میبدیششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران26/06/1398
۱۶Catalytic Reduction of NOx over MnOx/γ-alumina Prepared by Homogeneous Deposition Precipitationسید مهدی موسویششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران26/06/1398
۱۷مدل سازی و بهینه سازی عملکرد زئولیت کلینوپیتولیلایت اصلاح شده در جذب رنگ کریستال بنفشملیحه سرآبادان، سید مهدی موسوی، حدیث بشیریچهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایزان2019/07/23
۱۸مطالعه ساختار و عملکرد کاتالیزورهای کائولن اصلاح شده با برخی فلزات واسطهسیدمهدی موسوی بفروئیهدومین سمینار شیمی کاربردی ایران2017-8-27
۱۹مدل سازی و شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسیدمهدی موسوی بفروئیه,مهدیه عسکری باجگیرانیدومین سمینار شیمی کاربردی ایران2017-8-27
۲۰SCR of NO by NH3 on Cu-SAPO-34 nanocatalysts: a comparative study of different preparation techniquesپروانه نخستین پناهی,داریوش سالاری,سیدمهدی موسوی بفروئیهدومین کنفرانس ملی زئولیت ایران2015-5-27
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.