زینب سعیدیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ریاضی کاربردیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۹ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۴ریاضی کاربردی-بهینه سازی غیرخطیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشانهیأت علمی گروه ریاضی کاربردیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

عضو گروه مشاوران جوان ریاست دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مقطع دکتری

کسب رتبه اول در بین دانشجویان ورودی مقطع دکتری

عضو گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی

بهینه سازی

عضو کمیته اجرایی برگزاری دومین و سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن

ریاضی عمومی 1-ریاضی عمومی 2- بهینه سازی خطی- بهینه سازی غیر خطی-مبانی ماتریسها و جبر خطی- ساختمان های گسسته- نرم افزار ریاضی - تحقیق در عملیات 1- تحقیق در عملیات 2- معادلات دیفرانسیل-آنالیز عددی

سوابق پژوهشی

دومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت 90

سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت 91