زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

 

بهینه سازی غیر خطی، برنامه ریزی درجه دوم ، بهینه سازی محدب و بهینه سازی روی شبکه های جریان