مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱An adaptive nonmonotone trust region method for unconstriained optimization problems based on a simple subproblemZ . Saeidian and M . Reza PeyghamiIranain Journal of Numerical Analysis and Optimization2016
۲A new trust - region method for solving systems of equalities and inequalitiesZ . Saeidian, M . Reza Peyghami , M . Habibi , SH . Ghasemi.Comput . and Appl . Math2015
۳A new trust region method for solving least-square transformation of system of equalities and inequalitiesD. AtaeeTarzanagh, Z.Saeidian, M. Reza Peyghami, H. MesgaraniOptimization Letter2015
۴حل مسایل بهینه سازی نامقید به وسیله ترکیبی از الگوریتم ناحیه اعتماد نایکنوا و تکنیک فیلترزینب سعیدیان- فرشید ارزانیمجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن1398-07-03
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.