محمدجواد پور وقار

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
آناتومی انسان ۹-۸
آناتومی انسان ۹-۸
تغذیه ورزشی و تندرستی ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
آزمایشگاه در علوم ورزشی ۱۱-۱۰
حرکت‌شناسی ۱۱-۱۰
بهداشت ورزشی ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته ۱۵-۱۴
-
آزمایشگاه در علوم ورزشی ۱۵-۱۴
--
۱۶-۱۸-
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته ۱۷-۱۶
-
حرکت‌شناسی ۱۷-۱۶
کارورزی ورزش‌های پایه ۱۷-۱۶
--
۱۸-۲۰------