محمدجواد پور وقار

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه: تغذیه و کنترل وزن برادران    تغذیه و کنترل وزن خواهران    حرکت شناسی برادران

دوشنبه:تربیت بدنی گ ۴۸   تربیت بدنی گ ۵۰  حرکت شناسی

سه شنبه: کارورزی  تربیت بدنی گ ۵۶

چهارشنبه: بدمینتون تربیت گ۷۲ ورزش گ۳۴

در ضمن ساعت های ۱۲.۳۰ تا ۱۴ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مشاوره دانشجویی است.