مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تأثیر فعالیت ورزشی حاد بر عامل رشد اندوتلیال عروقی در بزرگسالان: مروری نظام مند با فراتحلیلمحمدجواد پوروقار، سعید رضا نوری مفرد ، موسی خلفینشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی1402/08/08
۲اثر تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی و مسیر گلوکونئوژنز در بافت کبد موشهای دیابتی نوع 2محدثه شجاعی، فاطمه کاظمی نسب، محمد جواد پوروقارمجله علوم پزشکی فیض1402/07/07
۳تأثیر مکملیاری عصارة برگ شاتوت و تمرینات ترکیبی بر سطوح لیپوکالین 2، اینترلوکین 1 بتا و شاخصهای متابولیکی مرتبط با دیابت در بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دومحمد ابراهیم بهرام، رقیه افرونده، محمدجواد پوروقار ، فرناز سیفی ، لیلا کاتبینشریه علوم زیستی ورزشی1401/08/10
۴تأثیر ۸ هفته تمرینات ترکیبی (هوازی و مقاومتی) به همراه مصرف مکمل عصاره برگ شاتوت بر سطوح سرمی فتوئین A و فتوئین Bدر مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع دومحمدابراهیم بهرام،رقیه افرونده، محمدجواد پوروقار ، فرناز سیفی ، لیلا کاتبیمجله مطالعات علوم پزشکی1401/06/10
۵تأثیر 6 هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل کوئرستین بر بیان ژن هایAmpk و Nrf-1میتوکندریایی هیپوکامپ رت های نر دیابتیرها محمدی،لطفعلی بلبلی، محمد جواد پوروقار ، رقیه افروندهفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان1401/08/10
۶The Effects of Three Months of HIIT on Plasma Adiponectin on Overweight College Menمحمد جواد پور وقار-محمد ابراهیم بهرام-منصور سیاح-شیدا خوشه مهری2017-9-01
۷The Effect of Physical Activity and Responses of Leptinشیدا خوشه مهری-محمد جواد پور وقار-محمد ابراهیم بهرام2017-9-01
۸تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و ترکیب بدنی در نوجوانان چاقمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار2017-7-01
۹تاثیر سه ماه تمرین شدید تناوبی بر سطوح کمرین پلاسما و برخی عوامل مرتبط با ترکیب بدنی در مردان دارای اضافه وزنمحمد جواد پور وقار-محمد ابراهیم بهرام2015-8-01
۱۰تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر عوامل روانشناختی دانش آموزان پسر مقطع متوسطهمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار-عروف زا2015-7-01
۱۱بررسی اثر 12 هفته فعالیت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجهمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار2015-10-01
۱۲Effects of Eight Weeks of Pilates Exercise on General Health Condition of Aged Male Adultsمحمد جواد پور وقار-محمد ابراهیم بهرام-محمد رضا شریف-منصور سیاح2014-9-01
۱۳Effect of 12 Weeks of Pilates Exercises on Improvement of Symptoms in Elderly Women with Mild Depressionمحمد جواد پور وقار-محمد ابراهیم بهرام2014-9-01
۱۴تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشانمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار-حسین مجتهدی-احمد رضا موحدی2014-7-01
۱۵ارتباط هموسیستئین خون با حد اکثر اکسیژن مصرفی در مردان غیر فعالمحمدابراهیم بهرام-مهدی نجاریان-محمد جواد پور وقار2014-5-01
۱۶تأثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکارمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار-محمد رضا ساده2014-5-01
۱۷Effect of Twelve Weeks of Aerobic Training on Treatment of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in ChildrenMohammad Ebrahim Bahram-Negar Akkasheh-محمد جواد پور وقار2014-2-01
۱۸بررسی تأثیر 8 هفته تمرین پیلاتس بر کاهش افسردگی سالمندان مرد بازنشسته‌ی کارگرمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار-گودرز عکاشه2014-12-01
۱۹The Effect of 12 Weeks of Exercise Rehabilitation on Improving Lumbar Lordosis Abnormalities in Addicted Patientsمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار2014-10-01
۲۰Effects of Two Months of Progressively Increasing Aerobic Exercise on Some Mineral Changes of Blood Serumمحمد ابراهیم بهرام-محمد جواد پور وقار-محمد رضا شریف-منصور سیاح2014-10-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.