مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱The Effect of a Three-Month Training Program on the Back Kyphosis of Former Male Addictsمحمد جواد پور وقار,شیدا خوشه مهری18th International Conference on Physical Education and Sport Science2016-8-22
۲اثر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی بر سطوح HS-CRP و برخی از شاخص های آنتروپومتریک در مردان دارای اضافه وزنمحمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام,منصور سیاحاولین همایش ملی دستاورد های نوین تربیت بدنی و ورزش2015-9-12
۳The Role of Glutamine in the Body and Physical Activityمحمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقار,شیدا خوشه مهری7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry2015-2-4
۴The Role of Amino Acids in Exercise and Performance, A Surveyمحمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام,شیدا خوشه مهری7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry2015-2-4
۵The effect of essential amino acids on performance and exercise, a surveyمحمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقار7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry2015-2-4
۶تروریسم ورزشی، رهیافتی نوین در استحالۀ هویت فرهنگیمحمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقارهمایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی2014-5-5
۷ارتقاء سطح سلامت جامعه راهکاری برای مقابله با شرایط بحرانمحمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرامهمایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی2014-5-5
۸The Effects of Eight Weeks of Interval Endurance Training on HS-CRP Levels and Anthropometric Parameters in Overweight Menشیدا خوشه مهری,محمد جواد پور وقار18th International Conference on Physical Education and Sport Science2016-8-22
۹بررسی تاثیر فعالیت ورزشی بر خودپنداره بدنی، آمادگی جسمانی و سلامت روان نابینایانمحمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهراماولین همایش ملی جامعه بینا, شهروند نابینا2015-12-12
۱۰بررسی تاثیر فعالیت بدنی مبتنی بر عملکرد ثبات مرکزی و تکلیف دو گانه بر تعادل نابینایانمحمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهراماولین همایش ملی جامعه بینا, شهروند نابینا2015-12-12
۱۱تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر افسردگیزهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهراماولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15/11/1401
۱۲اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوعزهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهراماولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15/11/1401
۱۳اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوعزهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهراماولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15/11/1401
۱۴نقش فعالیت بدنی در جلوگیری از ترشح مواد سمی آنتی اکسیدانها در بدنفاطمه حسینی جبلی ، محمد جواد پوروقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15/11/1401
۱۵تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات، برعملکرد ورزشی در افراد ورزشکارزهرا صادقی، محمدجواد پور وقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15/11/1401
۱۶فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعهزهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15-11-1401
۱۷فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعهزهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی15-11-1401
۱۸فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعهزهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1401/11/15
۱۹تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات، برعملکرد ورزشی در افراد ورزشکارزهرا صادقی، محمدجواد پور وقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1401/11/15
۲۰فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعهزهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقاراولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی1401-11-15
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.